TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS
Etkinlikler

 

ALTINDAĞ DOĞA PARKI, PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI

1- YARIŞMANIN KONUSU VE KAPSAMI

a. Konu

Ankara çevre yoluna bitişik, orta yoğunluklu yerleşim alanının içerisinde, mevcut seyrek bitkisel dokusu ve vadi oluşumu ile yaklaşık 24ha bir alanı kapsamakta ve bir bütün halinde yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Bu yarışma, güzel sanatları özendirmek ve eğitime katkı sağlamak amacıyla düzenlenmiş ve tasarım öğrenimi gören tüm öğrencilere açıktır. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından, Altındağ Belediyesi‘nin katkı ve katılımlarıyla düzenlenmiştir.

b. Konum

Yarışma alanı, Altındağ tarihi kent merkezinin kuzey doğusunda ve yaklaşık 15km mesafede bulunmakta, Ankara Çevre Yolu‘nun güney bitişiğinde, düşük-orta gelirli yerleşim alanı olan Beşikkaya ve Karapürçek mahallelerinin arasında yer almaktadır.

Mevcut topografik ve morfolojik yapı içerisinde yer alan yamaçlar ve yüzeyler, yarışma alanında "vadi peyzajı"na ve alan perspektifine artı değerler katmakta, yerleşim alanı içerisinde ve yakın çevrede önemli bir "yeşil alan" potansiyeli taşımaktadır.

c. Amaç

Öğrenci Proje Yarışması‘nın amacı, bölgeye ve çevre halkına yönelik yeni açılımlar sergileyecek ve doğal peyzaj karakterini vurgulayacak bir "Doğa Parkı" kimliğinde, ziyaretçilerin rekreasyon, ulaşım, dolaşım, açık ve yeşil alan gereksinimini karşılayacak, Ankara‘nın ve Altındağ‘ın kültürünü ve tarihini özümseyecek, bunun yanısıra çağdaş ve geleceğe yönelik öneri kentsel tasarım ve peyzaj tasarım projelerinin elde edilmesidir. Rekreasyonel alan kullanımları ile ilgili kullanıcılara, tasarımcılara ve yerel yönetimlere fikir vermesi, ufuk açması ve yol göstermesi amaçlanmaktadır.

Çeşitli sosyal etkinlikler ile kültür, dinlence, eğlence ve sportif kullanımların yer alacağı bir rekreasyon alanı yaratılması, bunun yanısıra teknik, estetik ve bilimsel amaçları kapsayan, çağdaş düzenleme ilkeleri ve uygulamaları hedefleyen ve yorumlayan özgün doğal mekanlar yaratılması da amaçlanmaktedır.

Altındağ Belediyesi, yarışma sonucunda ödül alan projelerden yararlanarak uygulamaya geçmeyi hedeflemektedir.

d. Gereksinimler

Yarışma alanına ve yakın çevresine ait ulaşım kararları geliştirerek gerekiyorsa mevcut durumun yeniden yorumlanması, Bölgenin taşıt ve yaya yolu karakterleriyle yeniden ele alınması; gerektiğinde yeni trafik düzeni önerilerinin geliştirilmesi, ulaşım (yaya-taşıt) ve otopark alanları ile ilgili önerilerde bulunulması, Önerilen tasarımların Altındağ‘ın kültürel ve tarihi kimliği, arazinin morfolojisine ve proje alanının doğal dokusuyla uyumlu olması önemlidir.

Proje alanı, vadi yapısıyla ve içerdiği mevcut bitki örtüsüyle, yerleşim alanının ortasında ve çevre yolunun bitişiğinde kalan nitelikli bir doğal değerdir. Bu nedenle projelendirmede doğal yapıyi koruyucu önlemler alınmalı (halihazır haritada korunacak ağaçlık alan sınırları işaretlidir) ve "doğa park" kimliğine uygun özgün öneriler getirilmelidir.

Aktif yeşil ve rekreasyon alanı olarak geliştirilebilecek alanların oranı %10 ile sınırlı kalmalı, aktivitelerin gerektirdiği "geçici yapılar" ile düşük oranda yapılanma, dolaşım sistemleri ve peyzaj düzenlemelerine gidilmelidir.

Pasif yeşil alan olarak korunacak bölgelerde yangın, piknik vb. faaliyetlere karşı güvenlik sistemleri geliştirilmeli, gezinti amaçlı yollar, dinlenme, küçük çaplı mesire kullanımları ve bazı sportif faaliyetler dışında kullanımlara izin verilmemelidir.

Alandaki jeomorfolojik özelliklerin, kuru dere yatağının, yer yer tahrip edilmiş olan yeşil dokunun iyileştirilmesi ile bitkilendirme konularında stratejiler ve önerilerin geliştirilmesi uygun olacaktır.

Kullanım ve faaliyet türlerinin belirlenmesinde, Parktan yararlanacak grupların belirlenmesi gerekmektedir. Park, yalnızca kentin bir bölgesine servis veren rekreasyonel işlevli bir alan olarak algılanmamalı, Altındağ özelinde ve Ankara geneline yönelik dinlence ve sportif amaçlı işlevlerin yer alacağı bir park olarak düşünülmeli, bu kapsamda alanda daha çok yüksek standartlı, rekreasyonel sportif faaliyetler de hedeflenmeli, kullanım çeşitliliğini artırmak, toplumun çeşitli kesimlerinin yararlanmasına açmak amacı ile az miktarda organize piknik alanları gibi faaliyetlere de yer verilmelidir. İşlevlendirme ve yapılaşmada tuvalet, büfe, gölgelikler, sportif faaliyetlere ve genel rekreatif kullanımlara yönelik ihtiyaç birimleri vb.sökülebilir yapılar dışında kalıcı yapı düşünülmemelidir.

Mekansal düzenlemelerde, birbiriyle uyumlu aktivitelerin birarada yer aldığı işlevler yer almalı, bunların yer seçiminde alanın fiziki özellikleri, konumu ve çevre kullanımları, alan içi ve dışı bağlantılar da gözönüne alınmalıdır.

Ulaşılabilirliğin geliştirilmesi amacı ile öneriler geliştirilmeli, alan içi ulaşım ve dolaşım sistemi oluşturulması, özellikle kullanım alanları arasındaki bağlantıların nasıl sağlanacağı konusunda öneriler geliştirilmelidir.

Yarışma alan sınırı içerisinde, park ana girişinin, tali girişlerin ve fonksiyonlarının insani ölçekte ele alınması, günübirlik kullanımlara hizmet verecek rekreatif ticari üniteler (büfe, wc vb), sportif alan kullanımları ile rekreasyona yönelik diğer aktif-pasif işlev tanımları ve önerileri ile gece/gündüz yaşayan ve yıl boyu kullanıma olanak sağlayan, yayaya öncelik verecek mekanlar oluşturulurken, bölgeye özgü karakteristik bitki türlerinin seçimi, kullanım farklılıkları gözetilerek tasarlanması ve alanla bütünleştirilmesi önemlidir.

Yarışma alanı bütününde doğal çevreyle uyumlu, esnek çözümlü kentsel mobilya önerilerinin geliştirilmesidir.

Dikkat edilmesi gereken önemli husus da, yarışma alanının mevcut imar planlarında "Orman Alanı" olarak ayrıldığı ve gösterildiğidir. Planda, orman alanı olarak gösterilen yarışma alanının kullanımı Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Altındağ Belediyesine bir protokolle devredilmiştir. Dolayısıyla bu alanda yapılacak her türlü alan kullanımı, alt ve üst yapı uygulamalarının orman statüsündeki bu arazide amacına uygun olarak tasarlanması önemlidir.

Bu yarışmada temel amaçlardan birisini yarışma alanındaki kullanımların koruma ile birlikte sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde kullanımının kurgulanmasıdır.

Bu açıdan bakıldığında; bireyler bu alana salt eğlenmek ve dinlenmek için değil, yaratılan bu dünyayı deneyimlemek, onun sunduğu soyutlamaları anlamaya çalışmak için gelmelidirler.

İlkbaharın yeşilliğini, doğanın uyanışını, yazın sıcaklığını, sonbaharın romantik hüznü ve renklerini, kışın durgun ve kasvetini betimleyen doğal ya da yapay peyzaj ögelerini günün her saatinde izlemelidirler. Doğal peyzaj tasarımları ile bunların içerisindeki sanatsal yapılar (heykel, obje vb.) veya nesneler (ahşap, çelik, taş, beton) bu doğayı yüceltmeli ve onu tek başına bir varlık yapmalıdır.