TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Hukuki Çalışmalar

GENEL MERKEZ
28.08.2007 (Son Güncelleme: 08.04.2021 15:38:52)

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI GENEL MERKEZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DAVALAR (2008-2010)

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI 8.DÖNEM (2008-2010) HUKUKİ ÇALIŞMALAR  RAPORU GÜNCELLEME 24.03.2012

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİVE GÖREV VE YETKİ TÜZÜĞÜ DAVASI

MAHKEME: DANIŞTAY 8. DAİRESİ
ESAS NO: 2005/4342
DAVACI: TMMOB PEYZAJMİMARLARI ODASI
DAVALI: TMMOB ZİRAATMÜHENDİSLERİ ODASI
 
6 Nisan 2005 tarih ve25778 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin "Odanın Amaçları ve Görevleri" başlıklı 6. maddesinin s bendinin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması, yönetmelik maddesine dayanak teşkil eden 24/01/1992 tarih ve 21121 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük"ün 23. maddesi ve Geçici 1. maddesinin  iptali ve yürütmenin durdurulması ve bu iki düzenlemeye de dayanak teşkil eden 06/05/1960 tarihli ve 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun‘un 2. maddesinin Anayasa‘ya aykırılığı nedeniyle dosyanın Anayasa Mahkemesi‘ne gönderilmesi istemi ile dava açılmıştır. 
 
Mahkemenin 18.10.2005tarihli ara kararında yürütmenin durdurulması isteminin davalı TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nın savunması alındıktan sonra incelenmesine karar verilmiştir. Davalı idarenin cevap dilekçesi ile birlikte mahkemece 26.12.2005 tarihinde verilen ara karar ile yürütmenin durdurulması talebimiz, İdari Yargılama Usulü Kanunu‘nun 27.maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartlar gerçekleşmediğinden reddedilmiştir. 06.02.2006 tarihinde yürütmenin durdurulmasının reddine ilişkin karara karşı İdari Dava Daireleri Kurulu‘na itiraz edilmiş, ancak itiraz, İdari Dava Daireleri Kurulu‘nun 23.03.3006tarihli kararı ile reddedilmiştir.
 
Mahkemece yapılan değerlendirme sonucunda 26.03.2007 tarihinde davanın reddine karar verilmiş, karar, 25.04.2007 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Mahkemenin kararının usul ve yasaya aykırı olduğu iddiasıyla temyiz yoluna gidilmiştir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
 
TMMOB MİMARLAR ODASI SMM YÖNETMELİĞİ DAVASI

MAHKEME: DANIŞTAY 8. DAİRESİ
(Ankara 6. İdare Mahkemesi‘nin Görevsizlik Kararı İle)
ESAS NO: 2005/5827 (Ankara6. İdare Mahkemesi Esası  2005/930)
DAVACI: TMMOB MİMARLAR ODASI
DAVALI: TMMOB
DAVALI YANINDA MÜDAHİL: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

TMMOB Mimarlar Odası‘nın Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetlerini düzenleyen yönetmeliğinin 5. Maddesi a bendinde yer alan hususlardan "Mimari Çevre Tasarım Hizmetleri"nin çıkarılması yolundaki TMMOB Yönetim Kurulu kararına karşı açtığı Ankara 6. İdare Mahkemesi‘ndeki davada davalı TMMOB yanında 02.09.2005 tarihinde davaya müdahale talebinde bulunulmuştur.

Dava görevsizlik kararı ile Danıştay 8. Dairesi‘ne gelmiş ve 2005/5827 E. Sayısını almıştır.

Danıştay 8. Dairesi‘nce davacı TMMOB Mimarlar Odası‘nın yürütmeyi durdurma talebi reddedilmiştir. 

TMMOB Mimarlar Odası‘nın yürütmeyi durdurmanın reddine dair mahkeme kararına itirazı üzerine İdari Dava Daireleri Kurulu‘na davacının itirazları reddedilmiştir.

Dava 11.04.2007 tarihinde davalı TMMOB ve davalı yanında müdahil olan TMMOB Peyzaj Mimarları Odası lehine sonuçlanmıştır. Karar, Mimarlar Odasınca temyiz edilmiş olup temyiz incelemesi devam etmektedir.

BURSA SANTRAL GARAJ KENT MEYDANI MİMARİVE KENTSEL TASARIM YARIŞMASI DAVASI

MAHKEME: BURSA 2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO: 2005/1995 (2011/408)
DAVACI: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
DAVALI: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Santral Garaj Kent Meydanı Mimari ve Kentsel Tasarım Yarışması‘ndaki jüri üyelerinin oluşumuna dayanak idari işlemlerinin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi talebi ile dava açılmıştır.

Dosya kapsamında tarafımızca yapılan yürütmenin durdurulmasına ilişkin talep, mahkemenin 30.01.2006 tarihli kararı ile reddedilmiştir.

Anılan karara karşı Bursa Bölge İdare Mahkemesi‘ne yapılan itiraz da kanunun aradığı şartların gerçekleşmediği gerekçesiyle reddedilmiştir. Dava, 13.2.2007 tarihinde mahkemece bir üyenin muhalefeti ile oyçokluğu ile reddedilmiştir.

Karar, tarafımızca temyiz edilmiş, Danıştay 13. Dairesinin 14.4.2010 tarihinde istemimiz gibi bozulmuştur. Davalı idare, söz konusu kararın düzeltilmesi için 13. Daireye başvurmuş, ancak bu talebi 18.3.2011 tarihinde reddedilmiştir. Bursa 2. İdare Mahkemesi, bozma kararı doğrultusunda 8.4.2011 tarihinde dava konusu işlemin iptaline karar vermiş, bu karar davalı idarece temyiz edilmiş, ancak 30.11.2011 tarihinde temyiz talebi reddedilmiştir.

BURDUR ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALKOMPLEKSİ KENTSEL TASARIM VE MİMARİ PROJE YARIŞMASI DAVASI

MAHKEME: ISPARTA İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO: 2007/1449
DAVACI: TMMOB PEYZAJMİMARLARI ODASI
DAVALI: BURDUR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
 
Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen"Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması" Şartnamesinin "Yarışmaya Katılma Koşulları"nı düzenleyen 3.maddesinin (B) bendinin ve jüri oluşumuna ilişkin 4. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili tarafımızca yapılan başvurunun Burdur Belediyesi tarafından reddi işleminin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemi ile dava açılmıştır.
 
Dava, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi‘nin 06.04.2006tarihli yetkisizlik kararıyla yetkili Antalya İdare Mahkemesine gönderilmiştir.
 
Antalya 2. İdare Mahkemesi‘nce dava ile ilgili22.09.2006 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.
 
Antalya 2. İdare Mahkemesi‘nin yürütmeyi durdurma kararı üzerine davalı Burdur Belediye Başkanlığı Antalya Bölge İdare Mahkemesi‘ne itiraz etmiş, davalının itirazı mahkemece 21.11.2006 tarihinde reddedilmiştir.
 
22.02.2007 tarihinde mahkemece, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü‘nün 19.7.2006 gün ve 65703 sayılı yazısı ile Isparta İdare Mahkemesi‘nin kurulduğunun, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu‘nun 12.10.2006 gün ve 427 sayılı kararı ile de Isparta İdare Mahkemesi‘nin yargı çevresinin Isparta ve Burdur illeri olarak belirlendiğinin bildirilmesi üzerine dava dosyasının görevli ve yetkili Isparta İdare Mahkemesi‘ne gönderilmesine karar verilmiştir.
 
Isparta İdare Mahkemesi‘nce, 10.12.2007 tarihinde davalı Burdur Belediye Başkanlığı‘na yapılan başvurunun reddine ilişkin işlem hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir. (2007/1563 K.) Karar, Burdur Belediye Başkanlığı tarafından Danıştay13. Dairesi nezdinde temyiz edilmiştir. (2008/10880 E.) Davalı idarenin temyiz talebi Danıştay 13. Dairesince 24.12.2011 tarihinde reddedilmiştir.

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİÇİ EĞİTİM, UZMANLIK VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ DAVASI

MAHKEME: DANIŞTAY 8. DAİRESİ
ESAS NO: 2006/72
DAVACI: TMMOB PEYZAJMİMARLARI ODASI
DAVALI: TMMOB ZİRAATMÜHENDİSLERİ ODASI
 
8 Kasım 2005 tarih ve25987 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği"nde (Ek 1) "Ziraat mühendisliği uzmanlık alanları"nı düzenleyen 6. maddenin (s) ve (p) bentlerinin,  son paragrafındaki"Yukarıda (l), (p), (r), (s), (ş), (t), (u), (ü) bentlerinde sayılan uzmanlık alanlarında öğrenim gören ziraat mühendisleri ve ilgili diğer meslek disiplinlerine ait eğitim alan üyeler için Oda tarafından birlikte veya ayrı olarak eğitim ve yetki belgesi verilebilir." İbaresindeki "(s)"nin  iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemimi ile dava açılmıştır.

Mahkemece 03.02.2006 tarihinde uyuşmazlığın niteliğine ve davanı durumuna göre yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteğin, davalı idarenin savunması alındıktan sonra incelenmesine karar verilmiş, davalı idarece davaya cevap verilmemiştir.

20.06.2006 tarihinde yürütmenin durdurulmasına ilişkin talebimiz İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanun‘un 27/2 maddesinde aranan şartlar gerçekleşmediği gerekçesi ile reddedilmiştir. 27.11.2007 tarihli mahkemenin nihai kararı ile de davanın reddine karar verilmiş, karar tarafımıza 11.02.2008 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Mahkeme hükmü yürütmenin durdurulması talebi ile temyiz edilmiş, dava Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu‘nun 2008/599 E. Numarasına kaydedilmiş olup yürütmenin durdurulması talebi konusunda mahkemenin temyiz incelemesi halen devam etmektedir.

KUĞULUPARK / ANKARABÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI

MAHKEME: ANKARA 8. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO: 2007/80 (2011/1697)
DAVACI: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI
DAVALI: ANKARA BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin Çankaya İlçesi, TRT ve Kuğulupark Kavşaklarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği yapılmasına ilişkin 18.08.2006 tarih ve 164 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açılmıştır.
 
Mahkemece keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir.
 
16.05.2007 tarihinde yapılan keşif sonrasında bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen raporda TRT ve Kuğulupark Kavşaklarında1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile yapılan tadilatların şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu, kavşakların hatalı planlandığı, yaya yolu olmadığı, taşıt hızının artması sebebiyle trafik güvenliğinin azaldığına ilişkin görüş bildirilmiştir.
 
8. İdare Mahkemesi ise söz konusu rapora rağmen 16.8.2007 tarihinde yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar verilmiştir. Karara yapılan itiraz da Bölge İdare Mahkemesi tarafından 26.9.2007 tarihli kararla reddedilmiştir.
 
(Aynı mahkemede Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi‘ne karşı açılan aynı konulu davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.)
 
Dosya, esas hakkında karar verilmek üzere mahkeme incelemesine alınmış, 24.03.2008 tarihinde Mahkemece, 2006/2505 E.,2008/411 K. Sayılı dosya kapsamında iptal kararı verildiğinden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.  (2008/2412 K.)
 
Karar Ankara Büyükşehir Belediyesince temyiz edilmiştir. Dosya, Danıştay 6. Dairesi‘nin 2008/9345 E. Sayısına kayıt olmuş ve inceleme sonucunda 22.12.2008 tarihinde karar bozulmuştur. (2008/9302 E.) Bozma kararına karşı idarece karar düzeltme yoluna gidilmiş, 10.6.2011 tarihinde karar düzeltme talebi de reddedilmiştir.

Karar düzeltme talebinin de reddedilmesi sonrasında Ankara 8. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemi 30.9.2011 tarihinde iptal etmiştir. (2011/1697 E.) İptal kararı, Belediyece temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi halen devam etmektedir. 

ALLIANOI/ PAŞAILICASI KAZI ALANININ KORUNMASI TATBİKAT PROJESİNİN UYGUN BULUNMASINA İLİŞKİN İZMİR II NUMARALI K. T. V. KORUMABÖLGE KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI

MAHKEME: İZMİR 4. İDARE MAHKEMESİ  
ESAS NO: 2007/1241 (2010/ 678)
DAVACI: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TRUVAFOLKLOR ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, TÜRKİYE EKONOMİKVE TOPLUMSAL TARİH VAKFI, ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ
DAVALI: TC KÜLTÜR VE TURİZMBAKANLIĞI     
 
İzmir II Numaralı Kültür ve Turizm Koruma Bölge Kurulu‘nun 27.11.2006 tarih ve 2579 sayılı "I.derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Allianoi ile ilgili DSİ II. Bölge Müdürlüğü‘nün 03.11.2006 tarih ve 12501 sayılı yazı ekinde iletilen ‘Yortanlı Baraj Göl Alanı Paşa Ilıcası Kazı Alanının Korunması Tatbikat Projesinin uygun bulunmasına ilişkin kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açılmıştır.
 
Mahkemece 28.03.2008 tarihinde duruşması yapılmış, 31.12.2008 tarihinde karar dava konusu işlemin koruma projesine ilişkin kısmının iptaline, diğer kısımlara yönelik talebin ise reddine karar verilmiştir.  Karar, reddedilen kısımlar ile ilgili tarafımızca temyiz edilmiştir.
 
Dosya, Dosya, Danıştay 6. Dairesi‘nin 2009/5931 E. Sayısına kaydına alınmıştır. Yürütmenin durdurulması talepli temyiz incelemesi sonucunda yerel Mahkemenin davanın reddine dair kararı 29.12.2009 tarihinde bozulmuştur.  (2009/12858 K.)

Temyiz sonucunda Danıştay 6. Dairesi‘nin 2009/5931 E. ve 2009/12858 K. sayılı kararı ile kararın aleyhimize olan kısmı bozulmuştur. 

Bozma kararından sonra, İzmir 4.İdare Mahkemesi bozmaya uyarak 12.05.2010 tarih ve 2010/678-653 sayılı karar ile işlemin iptaline karar verilmiştir. Karar davalı idare tarafından temyiz edilmişse de Danıştay 6.Dairesi‘nin 12.11.2010 tarih ve 2010/8255-10354 sayılı karar ile karar onanmıştır. Bu şekilde karar kesinleşmiştir.

SERBEST ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ BÜRO ÇALIŞMA ALANLARINA DAİR YÖNETMELİK DAVASI

MAHKEME: DANIŞTAY 8. DAİRESİ 
ESAS NO: 2007/2949
DAVACILAR: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
DAVALI: TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI
 
27 Şubat 2007 tarih ve26447 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun Uygulanma Usul ve Esasları ile Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri Büro Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik"in 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40,41, 43, 44, 57, 58, 59, 60 ve 61. maddelerinin iptali, öncelikle yürütmenin durdurulması ve dava konusu yönetmelik maddelerine dayanak teşkil eden "Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun"un 4. maddesinin a fıkrasının 7, 12, 13, 16 ve 17. bentleri ile Geçici Madde 1‘in Anayasa‘ya aykırılığı gerekçesi ile dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebi ile dava açılmıştır.
 
Davalı TMMOB Orman Mühendisleri Odası tarafından 19.7.2007 tarihli dilekçe ile davaya cevap verilmiş, idarenin cevabı tarafımıza 03.12.2007 tarihinde tebliğ edilmiştir.
 
Davalı cevabına karşı 02.01.2008tarihinde cevap verilmiştir.
 
Dosya, yürütmeyi durdurma talebimiz ile ilgili olarak Danıştay 8. Dairesi‘nce incelemesine alınmış ve mahkemece dava konusu yönetmeliğin 25.02.2008 tarihinde yürütmesi durdurulmuştur.
 
TMMOB Orman Mühendisleri Odası tarafından yapılan itiraz, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu‘nun 8.5.2008 tarihli kararı ile reddedilmiştir. (2008/394 YD İtiraz No)
 
Mahkemece 24.12.2008 tarihinde Yönetmeliğin iptaline karar verilmiştir. (2008/8542 K.)
 
Karar 11.03.2009 tarihinde Orman Mühendisleri Odası tarafından temyiz edilmiş, davalı idarenin yürütmeyi durdurma talebi Mahkemece reddedilmiştir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.

ORMAN KANUNU‘NUN 2. NCİ MADDESİNİN (A)BENDİNE GÖRE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILACAK YERLER HAKKINDA YÖNETMELİK DAVASI

MAHKEME: DANIŞTAY 8. DAİRESİ 
ESAS NO: 2007/4974 
DAVACI: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
DAVALI: TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI, ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
16 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanan6831 Sayılı Orman Kanunu‘nun 2. nci Maddesinin (A) Bendine Göre Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak Yerler Hakkında Yönetmeliğin 3, 4, 5, 6, 8, 9/2, 9/4, 26.maddelerinde yer alan hükümlerinin Türkiye‘nin taraf olduğu uluslar arası antlaşmalar, Anayasa, Orman Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine ve kamu yararı açısından hukuka aykırı olması nedeniyle öncelikle yürütmesinin durdurulması, ardından iptali ile iptali istenen yönetmelik hükümlerinin dayanağı olan 6831 Sayılı Orman Kanunu‘nun"2(A)" Bendindeki "öncelikle" ifadesinin Anayasa hükmünü genişleterek orman içi yerleşimlere açılmasının idarenin takdirine bırakılmasına olanak vereceği, 11. maddesindeki  "Ancak, tapulu gayrimenkullerde tapu sahiplerinin, on yıllık süre içerisinde dava açma hakları mahfuzdur" ifadelerinin hak arama özgürlüğüne, Türkiye‘nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar ve protokollere, Anayasa hükümlerine aykırı olması sebebiyle yürütmesinin durdurularak Anayasa Mahkemesi‘ne gönderilmesi talebi ile dava açılmıştır.

Mahkemenin 15.08.2007 tarihli ara kararında, uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteğin davalı idarenin savunması alındıktan sonra incelenmesine karar verilmiştir. Davalı idarece davaya 26.9.2007tarihinde cevap verilmiş ve Orman Genel Müdürlüğü‘nün hasım konumuna alınması talep edilmiştir.

Mahkemece 22.10.2007 tarihinde uyuşmazlığın uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteğin hasım konumuna alınan Orman Genel Müdürlüğü‘nün savunması alındıktan sonra incelenmesine karar verilmiş ve ilgili karar tarafımıza 8.11.2007 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Mahkemece, 30.1.2008 tarihinde dava konusu yönetmeliğin iptalini istediğimiz 4. maddesinin (n) fıkrası ile 9. maddesinin2. ve 4. fıkralarında kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık gerekçesi ile yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Yürütmesinin durdurulmasını istediğimiz diğer maddeler ile ilgili verilen red kararına karşılık 28.3.2008 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itiraz yoluna gidilmiştir. Yapılan itirazlar Mahkemece incelenmiş ve Yönetmeliğin4/n maddesinin "ekonomik verim gücü" ibaresi yönünden reddine, diğer kısımları yönünden kabulüne, her iki taraf tarafından yapılan sair itirazların da8.5.2008 tarihinde reddine karar verilmiştir.
 
Mahkemece 12.11.2008 tarihinde yapılan duruşma neticesinde, dava konusu Yönetmeliğin 5, 6, 8. maddeleri ile 4. maddesinin ö bendi, 26. maddesinin c, ç, d, e, bentlerine ilişkin taleplerin oybirliği ile, 9. maddesinin 2. fıkrasına yönelik kısmının oyçokluğu ile reddine, 4. maddesinin n bendinde yer alan ekonomik verim gücü ibaresi ile 9. maddesinin 4. fıkrasının oybirliği ile iptaline karar verilmiş ve karar tarafımıza tebliğ edilmiştir.
 
Mahkemece reddedilen bölümleri ile ilgili yürütmeyi durdurma talebi ile temyize gidilmiştir. Karar, Davalı idarelerce de yürütmeyi durdurma talebi ile temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
 
ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK DAVASI

MAHKEME: DANIŞTAY 8. DAİRESİ 
ESAS NO: 2007/5660
DAVACI: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
DAVALI: TC ÇEVRE ve ORMANBAKANLIĞI, ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
22 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanan, 6831 sayılı Orman Kanunu‘nun 16, 17, 18 ve 115. nci maddelerine göre verilecek muvafakat, izin ve irtifak haklarının uygulama usul ve esaslarını düzenleyen Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin 4/c, 4/d, 4/o, 4/ö, 4/r, 9/1, 12/1, 13/2-a, 17, 68, geçici 2/2,geçici 2/6, geçici 2/7,  madde fıkraları ile bentlerindeki hukuka aykırı ifadelerinin işin kamusal önemine binaen idarenin savunması alınmadan yürütmesinin durdurulmasına, davalı idareye memur eliyle tebliği; söz konusu yönetmelik hükümlerinin Anayasa, Orman Kanunu hükümlerine ve takdir yetkisinin idare lehine olağanüstü genişletilmesi sebebiyle ormanların korunmasındaki üstün kamu yararı açısından hukuka aykırı olması nedeniyle iptali ile iptali talep edilen yönetmelik hükümlerinin dayanağı olan 6831Sayılı Orman Kanunu‘nun 16. maddesinin 1. fıkrasının tesis ve altyapı tesisleri ile ilgili hükümleri de Anayasa‘nın 169 ve 170. maddesi ile getirilen emredici hükümlerine ve ormanların orman olarak muhafazasında üstün kamu yararının gerçekleşmesi ilkesi dolayısıyla Anayasa‘ya aykırılığı nedeniyle yürütmesinin durdurularak Anayasa Mahkemesi‘ne gönderilmesi talebi ile dava açılmıştır.

Mahkemenin 21.09.2007 tarihli ara kararında, uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteğin davalı idarenin savunması alındıktan sonra incelenmesine karar verilmiştir. Mahkemenin ara kararı 16.10.2007 tarihinde tebliğ alınmıştır. Davalı idarece davaya 14.11.2007tarihinde cevap verilmiş ve Orman Genel Müdürlüğü‘nün hasım konumuna alınması talep edilmiştir.

Mahkemece 22.11.2007 tarihinde uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteğin hasım konumuna alınan Orman Genel Müdürlüğü‘nün savunması alındıktan alındıktan sonra incelenmesine karar verilmiştir.
 
Dosya mahkeme incelemesine alınmış, hasım konumuna alınan Orman Genel Müdürlüğü‘nün savunması alındıktan sonra iptali istenen 4/c, 4/r, 12/1, Geçici 2/2, Geçici 2/6, Geçici 2/7 maddeleri hakkında Dairece 13.2.2008 gün ve 2007/2565 E. Sayılı dosya kapsamında yürütmenin durdurulması kararı verildiğinden bu maddeler yönünden yürütmenin durdurulması hakkında karar verilmesine yer olmadığına; 4/d, 4/o, 4/ö, 9/1, 13/2-a, 17, 68maddeler yönünden yürütmenin durdurulması şartları gerçekleşmediğinden talebin reddine karar verilmiştir.
 
4/d, 4/o, 4/ö, 9/1, 13/2-a, 17, 68. Maddeleri ile ilgili yürütmenin durdurulması talebimizin reddine ilişkin kararın kaldırılması için İdari Dava Daireleri Kurulu‘na 5.6.2008 tarihinde yapılan itirazlar Mahkemece incelenmiş ve 8.7.2008 tarihinde reddedilmiştir.
 
Mahkemece 12.11.2008 tarihinde yapılan duruşma neticesinde, davaya konu Yönetmeliğin 4. maddesinin (c) bendindeki "çevre kullanım alanı" ibaresi ile 4.maddesinin (r) bendindeki "düzenli depolandıkları tesisleri" ibaresinin, geçici 2/6 ve geçici 2/7 maddelerinin iptaline, davanın Yönetmeliğin 4. maddesinin (d),(o), (ö)bentleri ile 9/1, 12/1, 13/2-A, 17, 68, geçici 2/2 maddelerine ilişkin kısmının reddine karar verilmiş ve karar tarafımıza tebliğ edilmiştir.
 
Mahkemece reddedilen bölümleri ile ilgili yürütmeyi durdurma talebi ile temyize gidilmiştir. Karar, Davalı idarelerce de yürütmeyi durdurma talebi ile temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
 
ANTALYA / KONYAALTI DOĞA VE KÜLTÜR PARKI ALANI MİMARİ VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJE YARIŞMASI DAVASI

MAHKEME: ANTALYA 1. İDAREMAHKEMESİ  
ESAS NO: 2007/1276 (2010/1122)
DAVACI: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
DAVALI: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
 
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Mimarlar Odası Antalya Şubesi arasında yapılan 10.11.2006 tarihli protokole istinaden, Kamu İhale Kanunu Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca düzenleneceği ilan edilen serbest, ulusal ve tek kademeli Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Doğa ve Kültür Parkı Alanı Mimari ve Çevre Düzenleme Proje Yarışması‘ndaki "yarışmaya katılma" başlıklı 2/b, "jüri üyelerinin ve raportörlerin isim ve kimlikleri" başlıklı 3. ve "öneri program" başlıklı 4.maddesi hükümlerine dayanak Antalya Büyükşehir Belediyesi‘nin idari işlemlerinin 22.06.2007 tarihli proje teslim tarihine kadar verilecek kararla yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi talebi ile dava açılmıştır.
 
Antalya 1. İdare Mahkemesi‘nce 14.06.2007 tarihinde iptali istenen işlemlerin tarih ve sayısı belirtilmediği gerekçesi ile İYUK‘nun 3. maddesinin2/b bendi uyarınca dilekçe red kararı verilmiş, tebligat 04/09/2007 tarihinde tarafımıza ulaşmakla dava, eksiklikler giderilerek 16.7.2007 tarihinde yenilenmiştir.
 
Mahkemenin 26.07.2007 tarihli ara kararına göre, dava konusu şartnamenin ve 05.04.2007 tarih, 199 sayılı Belediye Encümeni Kararı ile, dava konusu işlemin sebebi sorularak işleme dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin davalı idareden istenilmesine karar verilmiştir.
 
Mahkemece 4.10.2007 tarihinde Kamu İhale Kurumu‘na itiraz yapılmadan dava açıldığı, davada idari merci tecavüzü bulunduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, karar 2.11.2007 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.
 
Karar, 3.12.2007 tarihinde kamu İhale kurumu‘na itiraz yolunu kullanabileceklerin sınırlı sayıda sayıldığı ve ihale, tedarikçi, hizmet sunucusu ve yapım müteahhidinin olduğu, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası‘nın şikayet yolunu kullanmasının Kanunen mümkün olmadığı, mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz edilmiştir.
 
Dosya, yürütmenin durdurulması talebi ile ilgili olarak Danıştay 6. Dairesi‘nin 2008/1710 E. Sayılı dosyasında temyiz incelemesine alınmış, 29.2.2008 tarihinde verilen dairelerarası tevdii kararıyla dosya Danıştay 13.Dairesi‘nin 2008/3447 E. Sayılı dosyasına gönderilmiştir.
 
13. Daire tarafından verilen22.5.2008 tarihli kararla, yürütmenin durdurulması ile ilgili talebin davalı idarenin savunması alındıktan ya da yasal cevap verme süresi geçtikten sonra incelenmesine karar verilmiştir.
 
Mahkemenin yürütmenin durdurulması talebi ile ilgili incelemesi sonucunda dava esastan görüşülmüş ve Antalya 1. İdare Mahkemesi‘nin kararı temyiz gerekçelerimiz doğrultusunda bozulmuş (2009/109 K.) ve Mahkemesine yeniden bir karar vermek üzere gönderilmiştir. Söz konusu karar, davalı idarece karar düzeltmeye götürülmüş, ancak karar düzeltme talebi de Mahkemece reddedilmiştir.

Karar düzeltme talebinin reddedilmesi sonrasında Antalya 1. İdare Mahkemesi dava konusu uyuşmazlık ile ilgili yargılama yapmış ve 20.09.2011 tarihinde davanın reddine karar vermiştir. Mahkemenin kararı, tarafımızca temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.

1/25 BİN ÖLÇEKLİ 2023 BAŞKENT ANKARA NAZIM İMAR PLANI DAVASI

MAHKEME: ANKARA 11. İDAREMAHKEMESİ  
ESAS NO: 2007/850
DAVACI: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ
DAVALI: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı‘nca 16.02.2007 tarihinde onaylanarak, 09.04.2007 tarihinde askıya çıkarılan, 09.05.2007 tarihinde askından inen ve kesinleşen, dava konusu 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı‘na dayanak davalı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararının iptali, açıkça hukuka aykırı olan planın uygulanması halinde oluşturacağı, ticari, kültürel, kentsel zararlar ile, Türkiye Cumhuriyetinin Başkenti Ankara‘ya ait doğal, kültürel ve simgesel değerlerin yitirilmesi anlamında telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracağı açık olduğundan öncelikle ve ivedilikle yürütmesinin durdurulma talebiyle dava açılmıştır.

Mahkemenin 12.07.2007 tarihli ara kararına göre, olayın niteliğine ve davanın durumuna göre yürütmenin durdurulması isteminin, davalı idarenin birinci savunması alındıktan veya yasal savunma süresi geçtikten sonra incelenmesine, dava konusu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasının aslı veya onaylı bir örneğinin idarenin savunması ile birlikte Mahkeme Başkanlığı‘na gönderilmesi gerektiğinin davalı idareye duyurulmasına karar verilmiştir.

Mahkemenin 19.9.2007 tarihli ara kararı ile 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı‘nın, plan hükümleri, açıklama raporu ve paftaları ile ilgili mercilerden alınan kurum görüşlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile plan açıklama raporunun tüm sayfalarının onaylı örneğinin mahkemeye sunulması için davalı idareye 30 günlük süre verilmiştir.

Davalı idarece istenilen belgeler dosyaya sunulduktan sonra inceleme yapılmış ve mahkemece 31.10.2007 tarihinde yürütmeyi durdurma talebimizin reddine karar verilmiştir.

Yürütmeyi durdurma talebinin reddine ilişkin karara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi‘ne 27.11.2007 tarihinde itirazda bulunulmuştur. İtirazımız, Ankara Bölge İdare Mahkemesi‘nce incelenerek 5.12.2007 tarihli karar ile reddedilmiştir.

Dosya kapsamında 17 Temmuz 2008 tarihine duruşma günü verilmiş, anılan tarihte yapılan duruşma sonrasında Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiştir.

Dosya, duruşmada tarafımızca ileri sürülen iddiaların incelenmesi için Mahkemece bilirkişiye gönderilmiştir.Bilirkişilerin raporunu dosyaya sunmuş ve planın hukuka uygun olduğu kanaatine vardıklarını belirtmişlerdir. Rapora karşı itirazda bulunulmuştur. Mahkemece incelenen beyanlar kabul edilmemiş ve davanın reddine karar verilmiştir. Karar temyiz edilmiş olup temyiz incelemesi halen devam etmektedir. 

TCDD GAR ÖNÜ KATLI KAVŞAK/ANKARA K.T.V. KORUMA KURULU ONAYI DAVASI

MAHKEME: ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ  
ESAS NO: 2007/748
DAVACILAR: TMMOB PEYZAJ MİMARLARIODASI, TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ
DAVALI: TC KÜLTÜR ve TURİZMBAKANLIĞI   
DAVALI YANINDA MÜDAHİL: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 11.5.2007 tarih ve 2347 sayılı Ankara Gar Meydanının yeniden düzenlenerek motorlu taşıt trafiği için bir yönde kesintisiz trafik sağlamak üzere yeraltı geçişi oluşturacak şekilde bir köprülü kavşak yapılması konusundaki kararının iptali ile dava sonuçlanıncaya kadar yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açılmıştır.

Mahkemenin 17.07.2007 tarihli ara kararına göre davacılardan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nca uygun görülen Gar Önü Köprülü Kavşak Projesi‘nin aslına karşı dava açılıp açılmadığının, yürütmenin durdurulması isteminin ara kararı gerekleri yerine getirildikten sonra ve davalı idarenin savunması alındıktan sonra incelenmesine karar verilmiştir.

31.08.2007 tarihli dilekçe ara karar yerine getirilmiş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı‘nın 11.7.2007 tarih ve1799 sayılı kararıyla tadilen onaylanarak kabul edilen TCDD 1/1000 VE 1/5000ölçekli planlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile 31.08.2007tarihinde Ankara 11. İdare Mahkemesi‘nde dava açıldığı Mahkemeye bildirilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi‘nce davaya, davalı yanında katılma talebinde bulunulmuştur.  Davalı idarenin cevaplarına karşı cevaplarımız dosyaya sunulmuş, dosya kapsamında yürütmenin durdurulması talebimiz ile ilgili karar verilebilmesi için 10.9.2008 tarihinde mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir.
 
9.9.2008  tarihinde TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu adına Ayşegül Oruçkaptan adına yapılan basın açıklaması ile davanın açılmasından keşif tarihine kadar 14 ayın geçmiş olduğu, bu süre içerisinde inşaatın tamamlandığı, Mahkemece belirlenen tarihte yapılacak bir keşfin hayatta bir karşılığı olmadığının, hukuki anlamda hiçbir anlamının olmadığı açıklanmış ve Peyzaj Mimarları Odası‘nın keşife katılmayarak bu tarihten itibaren davayı aktif olarak takip etmeyerek Mahkemelerin taleplerini 14 ay gibi bir süre sonra değerlendirdiğinden bahisle durumu kamuoyu ile paylaşmak yönünde yönetim kurulu kararı aldıkları ifade edilmiştir.
 
Dava, 10.9.2008 tarihinde yapılan keşif incelemesi sonrasında bilirkişi raporu düzenlenmek üzere bilirkişi heyetine tevdi edilmiştir.
 
Bilirkişilerce inceleme tamamlanarak rapor dosyaya sunulmuş, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi Başkanlığı‘nm TCDD Gar Önü Köprülü kavşak Projesi ile Gençlik Parkı Girişine Yapılacak Olan Yer altı Otopark Projesi için belirttiği görüşlerin planlama çalışmalarında bertaraf edilmediği, hala aynı sakıncalar içerdiği ve bu nedenle de dava konusu işlemin planlama mevzuatına, şehircilik ilkelerine, koruma mevzuatı ile yaya haklarına uymadığı yönünde görüş bildirilmiştir.
 
Rapor taraflara tebliğ edilmiş ve itirazlar sunulmuştur. Gelen itirazlara göre dosya heyetçe incelemeye alınmış ve 26.01.2009 tarihinde Mahkeme başkanının karşı oyu ile oyçokluğu ile yürütmenin durdurulması talebimiz reddedilmiştir. Red kararı tarafımıza tebliğ edilmekle bölge idare mahkemesine itirazlarımız sunulmuştur. Bölge İdare Mahkemesi‘nce yapılan itiraz yerinde görülmeyerek reddedilmiştir.

Dosya, esas hakkında karar verilmek üzere heyete tevdi edilmiş ve heyet incelemesi neticesinde Mahkemece dava konusu işlem iptal edilmiştir. (2009/985 K.) Karar idarece temyiz edilmiştir. Temyiz istemi 19.2.2010 tarihinde reddedilmiştir. Karar, davalı idarece karar düzeltmeye götürülmüştür.

ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ KORUMA AMAÇLINAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANINA ANKARA YENİLEME ALANI K.T.V. KORUMA BÖLGE KURULU‘NUN ONAYI  DAVASI

MAHKEME: ANKARA 10. İDAREMAHKEMESİ  
ESAS NO: 2007/885
DAVACI: TMMOB PEYZAJMİMARLARI ODASI
DAVALI: TC KÜLTÜR ve TURİZMBAKANLIĞI   
 
Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı" nın ve plan notlarının onaylanmasına ilişkin 17.05.2007gün ve 25 sayılı davalı TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararının, öncelikle yürütmesinin durdurulmasına; Anayasa, yasa ve yönetmelik hükümleri ile hukukun genel ilkeleri, şehircilik ilkeleri, kültürel peyzajın korunması, peyzaj planlama ilke ve esasları, kamu yararı açısından hukuka aykırı olması nedeniyle iptaline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.
Mahkemenin 13.08.2007 tarihli ara kararına göre davalı idareden tüm bilgi ve belgelerin istenilmesine, davalı idarenin birinci savunması alındıktan ve ara kararı yerine getirildikten sonra incelenmesine karar verilmiştir.

Mahkemece 2.10.2007 tarihinde dava ile ilgili olarak bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiş, olayın niteliğine ve davanın durumuna göre, yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteğin bilirkişi incelemesinden sonra yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Davada Mahkemece bilirkişi seçimi yapılırken ilgili kurumlardan tarihi ve kültürel peyzaj konusunda uzman  bir adet peyzaj mimarının da isminin istenerek bilirkişi heyetine dahil edilmesi talep edilmiştir. 
 
Dava, bilirkişi isimlerinin tespit edilmesi ile ilgili olarak mahkeme incelemesine alınmış ve 7.4.2008 tarihinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir.
 
Bilirkişi raporu mahkemeye sunulmuş, dava, yürütmenin durdurulması talebi ile ilgili olarak mahkeme incelemesine alınmıştır. 
 
Mahkemece yapılan inceleme sonucunda 23.7.2008tarihinde dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş, bu karara idarece yapılan itiraz 14.8.2008 tarihinde reddilmiştir. 
 
Mahkemece Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmarPlanı" nın ve plan notlarının onaylanmasına ilişkin 17.05.2007 gün ve 25 sayılı davalı TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı iptal edilmiş ve Mahkeme kararı tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Dosya, idarece yürütmeyi durdurma talebi ile temyiz edilmiştir, davaya cevap verilmiştir. Danıştay 6. Dairesi‘nin2009/1433 E. Sayısına kayıtlıdır. Mahkemece temyiz incelemesi tamamlanmış ve iptal kararı 8.6.2009 tarihinde onanmıştır. Bu karar, davalı idarece karar düzeltmeye götürülmüş, karar düzeltme talebi ile ilgili henüz bir karar verilmemiştir.

TCDD 1/1000 ve 1/5000 ÖLÇEKLİ PLANLARI DAVASI

MAHKEME: ANKARA 11. İDAREMAHKEMESİ  
ESAS NO: 2007/1071
DAVACI: TMMOB PEYZAJMİMARLARI ODASI, TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ
DAVALI: ANKARA BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ    
 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı‘nın 11.7.2007 tarih ve 1799sayılı kararıyla tadilen onaylanarak kabul edilen TCDD 1/1000 VE 1/5000 ölçekli planlarının bilimsel, hukuki, teknik gerekçelerle, açıkça insan ve yaşam haklarına, temel özgürlüklere, toplumsal eşitlik ilkesine, kamu idarelerinin hiçbir grup ya da zümreye ayrıcalık yaparak, diğerine karşı mağdur düşürmemesi yönündeki temel kamu yönetimi ilkesine, kamu yararına, şehircilik ve ulaşım ilkelerine ve onaylı Ankara Ulaşım Planı‘na, ulaşım ve trafik planlama ve mühendisliği ilkelerine aykırı olan ve uygulanması halinde kamunun cangüvenliği, sağlığı ve esenliği açısından önemli sorunlar yaratacağı iddiası iptali ile dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulması talebiyle dava açılmıştır.

Mahkemenin 11.09.2007 tarihli ara kararında, uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteğin davalı idarenin birinci savunması alındıktan veya yasal savunma süresi geçtikten sonra incelenmesine, 2577 sayılı Kanun‘un16. maddesinin 5. fıkrası uyarınca dava konusu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasının aslı veya onaylı bir örneğinin idarenin savunması ile birlikte mahkeme Başkanlığına gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun‘un 27. maddesinin 4. fıkrası uyarınca savunma verme süresinin 30 gün olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Davaya, davalı idarece 17.10.2007 tarihinde cevap verilmiş ve dava konusu planlara 2 adet itirazın olduğu belirtilerek planların henüz kesinleşmediği iddia edilerek davanın reddi talep edilmiştir.

Mahkemece 23.10.2007 tarihli ara kararı ile dava konusu planlara hangi konularda itiraz edildiğine ve bunların belediye meclisine sunulduğuna ilişkin bilgi ve belgeler ile meclise itirazlar üzerine alınan kararın istenilmesine, uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteğin davalı idarece ara kararın yerine getirilmesi sonunda incelenmesine karar verilmiştir.

Davalı idarece ara karar yerine getirilmekle, mahkemece 7.12.2007 tarihinde plana yapılan itirazlar neticesinde ortada henüz kesinleşmiş bir işlem bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, karar 2.1.1008 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Mahkemenin kararı tarafımızca 1.2.2008tarihinde imar planlarının belediye meclisince onandığı andan itibaren uygulanabilecek bir idari işlem haline geldiği, plana yapılan itirazların itiraz konusu ile ilgili kesinleşmeyi engellediği, davalı vekilinin itirazlar üzerine belediye meclisi‘nce bir görüşme yapılmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı, kararın usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz edilmiştir.

Dava, yürütmenin durdurulması talebi ile temyiz edilmiş, ancak Mahkemece önce yürütmenin durdurulması talebi, ardından da dava 2.3.2010 tarihinde reddedilmiştir.
 
ALLIANOI/ KÜLTÜR VE TURİZMBAKANLIĞI İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARARI İPTALİ DAVASI

MAHKEME: İZMİR 4. İDARE MAHKEMESİ  
ESAS NO: 2008/945
DAVACI: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TRUVAFOLKLOR ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, TÜRKİYE EKONOMİKVE TOPLUMSAL TARİH VAKFI, ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ, TMMOB MİMARLARODASI, İZMİR TURİST REHBERLERİ ODASI, ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ
DAVALI: TC KÜLTÜR VE TURİZMBAKANLIĞI     
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.10.2007 tarihli 3318 sayılı kararının, kararın uygulanmasının geri dönüşümü olmayacak biçimde kültürel mirasın yok olmasına yol açacağı gerekçesi ile derhal yürütülmesinin durdurulması ve yargılama sonunda iptali istemi ile dava açılmıştır.
 
Dava, başta yürütmenin durdurulması istemimiz olmak üzere taleplerimiz ile ilgili karar verilmek üzere mahkeme incelemesine alınmıştır. Yürütmenin durdurulması talebimiz kabul edilmemiş, karara yapılan itiraz da Bölge İdare Mahkemesince reddedilmiştir. 
 
19 Aralık 2008‘eduruşma günü verilmiş ve duruşması yapılmıştır. Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Dava tarafımızca yürütmeyi durdurma talebi ile temyiz edilmiştir. Danıştay 6. Dairesi‘nin 2009/6810 E.Sayısına kayıtlı dosyada, davalı idarenin savunmasından sonra yürütmeyi durdurma ile ilgili karar verilmesine karar verilmiştir.
 
Mahkemenin incelemesi neticesinde idare mahkemesinin ret kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Mahkemenin temyiz incelemesi sonucunda ise kararın kısmen  bozulmasına karar verilmiştir. Danıştay‘ın bu kararı hakkında davalı idare karar düzeltme isteminde bulunmuştur. Henüz karar düzeltme istemi sonucu belli değildir. Dosya Danıştay 6.Daire‘nin 2010/8530 Esas sayılı dosyası ile incelenirken Danıştay 14.Daire 2011/6275 Esasına gitmiştir. Tarafımıza henüz tebligat yapılmamıştır.
 
ALLIANOI / AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ 

MAHKEME: AVRUPA İNSAN HAKLARIMAHKEMESİ  
DAVACI: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TRUVAFOLKLOR ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, TÜRKİYE EKONOMİKVE TOPLUMSAL TARİH VAKFI, ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ, TMMOB MİMARLARODASI, İZMİR TURİST REHBERLERİ ODASI, ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ
DAVALI: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ
 
Allianoi Ören Yeri‘ninYortanlı Barajı suları altında kalmasının önlenmesi için Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri nezdinde yapılan tüm başvurular tüketildiğinden uyuşmazlık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‘ne taşınmıştır.
 
PAZARCIK/ AKÇAKOYUNLUKÖYÜ ‘KALKER OCAĞI VE ENTEGRE ÇİMENTO FABRİKASI‘ PROJESİ İLE İLGİLİ OLARAKVERİLEN ÇED OLUMLU‘ KARARININ İPTALİ DAVASI

MAHKEME: GAZİANTEP 2. İDAREMAHKEMESİ  
ESAS NO: 2007/658
DAVACI: TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOBMETALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
DAVALI: TC ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI     
DAVACILAR YANINDA MÜDAHİL: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
 
Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Akçakoyunlu Köyü civarında bulunan Çimko Çimento ve Beton San.Tic. A.Ş. tarafından işletilmesi ve kurulması planlanan ‘Kalker Ocağı ve Entegre Çimento Fabrikası‘ projesi ile ilgili olarak verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi OLUMLU‘ kararı ile Narlı Ovası‘nın tamamını etkileyecek fabrikanın ve bu fabrika ile birlikte işletilecek onlarca kil ve marn ocaklarının ovanın peyzaj yapısında tahribat yaratacağı, alınacak önlemler konusunda peyzaj mimarlarından görüş alınması gerekirken eksik inceleme ile ÇED Raporu‘nun hazırlandığı, ÇED raporunun Toprak Koruma Projesi yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmadığı, çimento fabrikasının kurulacağı bölgenin Önemli Doğa Alanı vasfı taşıdığı, dava konusu işlemin tesisinde kamu yararının gözetilmediği iddialarıyla öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi istemi ile 18.1.1008tarihinde davacılar TMMOB jeoloji Mühendisleri Odası ve TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası yanında katılma talebinde bulunulmuştur.

Dosya kapsamında davaya katılma talebimiz ile ilgili kabul kararı verilmiş ve bilirkişi incelemesi yapılması için taraflara gün verilmesi konularında karar verilmek üzere mahkemeincelemesine alınmıştır.

Mahkemece yapılan incelemede 6.5.2008tarihinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiş ve keşif yapılmıştır.

Dosya kapsamında bilirkişilerce verilecek rapor beklenmiş, bilirkişilerce 27.6.2008 tarihinde verilen bilirkişi raporu doğrultusunda itirazlarımız 1.8.2008 tarihinde mahkemeye iletilmiş,Mahkemece itirazlar dikkate alınmayarak yürütmeyi durdurma talepleri reddedilmiştir.

Yürütmeyi durdurma kararına karşı asillerce itiraz edildiğinden müdahil olarak tarafımızca ayrıca itiraz edilmemiştir.  İtirazların reddedildiği öğrenilmiştir.

Mahkemece, 6.2.2009tarihinde "Uyuşmazlık konusu olaya ilişkin olarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Mahkememize sunulan dilekçede; Bakanlık birimlerinden alınan29.01.2009 tarih ve 690 sayılı yazı ile, Kahramanmaraş Valiliği‘nin 09.01.2009tarih ve 197 sayılı yazısında, MARAŞÇEBBİR adı altında kurulan Belediyeler Birliği tarafından dava konusu proje alanından vazgeçildiği ve yeni yer seçimi çalışmalarına başlanıldığı anlaşılmıştır.(..) Bu durumda, uyuşmazlığın konusunu oluşturan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararına ilişkin olarak, yukarıda anılan davalı idare işlemleri ile bahsi geçen projenin ortadan kaldırılması sonucunda açılan iş bu davanın konusunun ortadan kalktığı sonucuna varılmıştır." Gerekçesi ile dava sonlandırılmıştır.
 
Karar davacı ile müdahil taraf olan Odamızca temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi sonucunda 20.4.2010 tarihinde temyiz talebinin reddine karar verilmiştir. Mahkemenin kararına karşı karar düzeltme yoluna gidilmiştir. Karar düzeltme talebi ile ilgili henüz bir karar verilmemiştir.
 
PAZARCIK/ DOĞANLIKARAHASAN KÖYÜ "KATI ATIK DÜZENLİDEPOLAMA TESİSİ PROJESİ" PROJESİ İLE İLGİLİ OLARAK VERİLEN ÇED OLUMLU‘KARARININ İPTALİ DAVASI

MAHKEME: GAZİANTEP 2. İDAREMAHKEMESİ  
ESAS NO: 2007/853
DAVACI: TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOBÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
DAVALI: TC ÇEVRE VE ORMANBAKANLIĞI     
DAVACILAR YANINDA MÜDAHİL: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
 
Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi Doğanlı Karahasan Köyü, Tomsuklu Mevkiinde kurulması planlanan"Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Projesi" ile ilgili olarak T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen 01.06.2006 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı ile Narlı Ovası‘nın tamamını etkileyecek fabrikanın ve bu fabrika ile birlikte işletilecek onlarca kil ve marn ocaklarının ovanın peyzaj yapısında tahribat yaratacağı, alınacak önlemler konusunda peyzaj mimarlarından görüş alınması gerekirken eksik inceleme ile ÇED Raporu‘nun hazırlandığı, ÇED raporunun Toprak Koruma Projesi yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmadığı, çimento fabrikasının kurulacağı bölgenin Önemli Doğa Alanı vasfı taşıdığı, dava konusu işlemin tesisinde kamu yararının gözetilmediği iddialarıyla öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi istemi ile18.1.2008 tarihinde davacılar TMMOB jeoloji Mühendisleri Odası ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası yanında katılma talebinde bulunulmuştur.

Dosya kapsamında davaya katılma talebimiz ile ilgili oyçokluğu ile kabul kararı verilmiş, davacı asiller tarafından yapılan yürütmeyi durdurma talebine itirazlar Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiş, durum tarafımıza da tebliğ edilmiştir.

19.03.2009 tarihine duruşma günü verilmiştir. Mahkemenin duruşması anılan tarihte gerçekleştirilmiş ve dosya, karar verilmek üzere heyet incelemesine alınmıştır. İnceleme neticesinde davanın reddine karar verilmiştir.
 
Mahkemenin kararı temyiz edilmiştir. Temyiz talebi ile ilgili henüz bir karar verilmemiştir.
 
PAZARCIK/ ÇÖÇELLİKÖYÜ ‘KALKER OCAĞI VE ENTEGRE ÇİMENTOFABRİKASI‘ PROJESİ İLE İLGİLİ OLARAK VERİLEN ÇED OLUMLU‘ KARARININ İPTALİ DAVASI

MAHKEME: GAZİANTEP 2. İDAREMAHKEMESİ  
ESAS NO: 2007/661
DAVACI: TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
DAVALI: TC ÇEVRE VE ORMANBAKANLIĞI     
DAVACILAR YANINDA MÜDAHİL: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
 
Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Çöçelli Köyü, Yelliyurt Dere mevkiinde bulunan K.Maraş Çimento ve Madencilik San. Tic. A.Ş. tarafından işletilmesi ve kurulması planlanan‘Kalker Ocağı ve Entegre Çimento Fabrikası‘ projesi ile ilgili olarak verilen‘Çevresel Etki Değerlendirmesi OLUMLU‘ kararı ile Narlı Ovası‘nın tamamını etkileyecek fabrikanın ve bu fabrika ile birlikte işletilecek onlarca kil ve marn ocaklarının ovanın peyzaj yapısında tahribat yaratacağı, alınacak önlemler konusunda peyzaj mimarlarından görüş alınması gerekirken eksik inceleme ile ÇED Raporu‘nun hazırlandığı, ÇED raporunun Toprak Koruma Projesi yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmadığı, çimento fabrikasının kurulacağı bölgenin Önemli Doğa Alanı vasfı taşıdığı, dava konusu işlemin tesisinde kamu yararının gözetilmediği iddialarıyla öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi istemi ile 18.1.1008 tarihinde davacılar TMMOB jeoloji Mühendisleri Odası ve TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası yanında katılma talebinde bulunulmuştur.
Dosya kapsamında davaya katılma talebimiz ile ilgili karar verilmiş ve bilirkişi incelemesi yapılması için taraflara gün verilmesi konularında karar verilmek üzere mahkeme incelemesine alınmıştır. Mahkemece yapılan incelemede 6.5.2008tarihinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiş ve keşif yapılmıştır.

Dosya kapsamında bilirkişilerce verilecek rapor beklenmiş, bilirkişilerce 27.6.2008 tarihinde verilen bilirkişi raporu doğrultusunda itirazlarımız 1.8.2008 tarihinde mahkemeye iletilmiş,Mahkemece itirazlar dikkate alınmayarak yürütmeyi durdurma talepleri reddedilmiştir.

Yürütmeyi durdurma kararına karşı asillerce itiraz edildiğinden müdahil olarak tarafımızca ayrıca itiraz edilmemiştir.  İtirazların reddedildiği öğrenilmiştir.

19.03.2009 tarihine duruşma günü verilmiştir. Mahkemenin duruşması anılan tarihte gerçekleştirilmiş ve dava 29.5.2009 tarihinde Mahkemece reddedilmiştir.
 
Temyiz incelemesi sonucunda 20.4.2010 tarihinde temyiz talebinin reddine karar verilmiştir. Mahkemenin kararına karşı karar düzeltme yoluna gidilmiştir. Karar düzeltme talebi ile ilgili olarak henüz bir karar verilmemiştir.

1/5000 ÖLÇEKLİ "GÜNEYBİLKENT KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ NAZIM İMAR PLANI DAVASI

MAHKEME: ANKARA 11. İDARE MAHKEMESİ    
ESAS NO: 2008/883
DAVACI: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ
DAVALI: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi‘nce 16.02.2007 gün ve 491 sayılı karar ile onaylanan ve 12.09.2007 tarih ve 2304 sayılı kararı ile değişikliğe uğrayan 1/5000 ölçekli"Güney Bilkent Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Nazım İmar Planı"nın düzenleyici idari işlem olarak ve yine Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi‘nce14.09.2007 gün ve 2355 sayılı karar ile onaylanan 1/1000 ölçekli "Gölbaşı/Karagedik Güney Bilkent Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulama İmar Planı"nın uygulayıcı idari işlem olarak öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve ardından iptaline karar verilmesi talebi ile dava açılmıştır.

Mahkemenin 10.4.2008 tarihli ara kararı ile yürütmenin durdurulması ile ilgili istemin, davalı idarenin savunması alındıktan veya yasal savunma verme süresi geçtikten sonra incelenmesine karar verilmiştir.

Davalı idare yanında Bilkent Üniversitesi davaya katılma talep etmiş, bu talep Mahkemece kabul edilmiştir. Mahkeme tarafından 19.9.2008 tarihinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiştir.

Dosya kapsamında bilirkişiler belirlenmiş ve itirazlarımızın olup olmadığı sorulmuştur. Belirlenen bilirkişiler içerisinde en az 1 adet peyzaj mimarının olması gerektiği yönünde itirazlarımız Mahkemeye sunulmuştur.

Bu esnada Mahkemece, davalı idareden1/5000 ölçekli Güney Bilkent Kentsel Gelişme Projesi Nazım İmar Planının onayına ve alanın Karagedik Bilkent Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilanına ait Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2007 gün ve 491sayılı işleme karşı açılan davada Ankara 16. İdare Mahkemesi‘nde işlemin iptali yolunda verilen 01.07.2008 tarih ve E. 2007/1397, K: 2008/918 sayılı kararı üzerine Bilkent Üniversitesinin 26.09.2008 tarihli 12823 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile, Ankara il, Gölbaşı ilçesi, Karagedik İlk Kademe Belediyesi ile Oyaca İlk Kademe Belediyesi idari sınırları içinde yer alan ve bir kısmı Bilkent Üniversitesi mülkiyetinde bulunan 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tekliflerinin onaylanmak üzere davalı idare İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı‘na sunulması üzerine davalı idare Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 29.11.2008 tarih ve 2919 sayılı kararı ile anılan plan tekliflerinin kabul edildiği görülmüş olup, iş bu dava konusu 16.02.2007 gün ve 491 ile14.09.2007 gün ve 2355 sayılı karar ile onaylanan imar planlarının halen yürürlükte olup olmadığının sorulmasına, anılan hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin istenilmesine karar verilmiştir.

Belediyece,mahkemenin ara kararına verdiği cevap neticesinde davanın 1/5000‘lik plan değişikliğine ilişkin idarenin kararının, Ankara 16. İdare Mahkemesi‘nin2007/1397 E., 2008/918 K. sayılı kararı ile iptal edildiği gerekçesiyle konusuz kaldığına, buna bağlı olarak 1/1000‘lik planın onanmasına dayalı idare işleminin de hukuka uygun olmadığından iptaline karar verilmiştir.

Karar, idarece temyiz edilmiştir. Dava, davaya cevaplar ile katılma yolu ile tarafımızca da da temyiz edilmiştir. Mahkemenin temyiz incelemesi devam etmektedir.

İZMİR/ ALİAĞA İLÇESİNDE İTHAL KÖMÜR YAKITLI TESİSKURULMASI İÇİN ENKA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.‘NE 49 YILLIĞINA ÜRETİM LİSANSIVERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ DAVASI

MAHKEME: DANIŞTAY 13. DAİRESİ   
ESAS NO: 2008/4979
DAVACI: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB ZİRAATMÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ, EGE ÇEVRE VE KÜLTÜR PLATFORMU DERNEĞİ
DAVALI: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun İzmir İli Aliağa İlçesinde İthal Kömür Yakıtlı tesis kurulması için Enka Enerji Üretim A.Ş. ‘ye 06/03/2008 tarihinden itibaren49 yıllığına üretim lisansı verilmesine ilişkin kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açılmıştır.

Dava, yürütmenin durdurulması talebi ile ilgili olarak mahkeme incelemesine alınmış, talebimiz reddedilmiştir. Talebe yapılan itirazlar neticesinde 7.5.2009‘da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu‘nca yürütmenin durdurulmasına ilişkin 13. Daire kararı kaldırılmış ve dava konusu işlemin yürütmesi durdurulmuştur. (YD İtiraz No: 2008/1490)

Bu durdurma neticesinde EPDK tarafından yönetmelik değişikliği yapılmış ve Resmi Gazete‘nin 30.9.2009 tarihinde yayınlanmıştır.

Davanın esası ile ilgili mahkeme incelemesi tamamlanmış ve davanın konusuz kaldığı gerekçesi ile karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Karar, tarafımızca temyiz edilmiştir, temyiz incelemesi devam etmektedir.

TCDD 1/1000 VE 1/5000ÖLÇEKLİ PLANLARI İLE TCDD GARI ÖNÜNDE KATLIKAVŞAK İNŞAATI YAPILMASI İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ‘NCE İHALEYE ÇIKILMASINA İLİŞKİN İDARİ İŞLEMLERİN İPTALİ DAVASI

MAHKEME: ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ 
ESAS NO: 2008/1073  (2009/445)
DAVACI: TMMOB PEYZAJMİMARLARI ODASI, TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİODASI, TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, ANKARA BAROSU, BİRLEŞİK TAŞIMACILIKÇALIŞANLARI SENDİKASI
DAVALI: ANKARA BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ    

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 11.5.2007 tarih ve 2347 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ankara Büyükşehir Belediyesi‘nin 11.7.2007 tarih ve 1799sayılı kararı ile onaylanan ve yapılan itirazlar üzerine 23.11.2007 tarih ve2877 sayılı kararıyla reddedilen itirazlar üzerine kesinleşen T.C.D.D. 1/1000VE 1/5000 ölçekli planlarının düzenleyici idari işlem olarak, halen inşaatı devam etmekte olan TCDD Garı önünde katlı kavşak inşaatı yapılması için Büyükşehir Belediyesi‘nce ihaleye çıkılmasına ilişkin idari işlemlerin uygulayıcı idari işlem olarak iptaline karar verilmesi talebi ile dava açılmıştır.

Dava, yürütmenin durdurulması talebi ile ilgili olarak mahkeme incelemesine alınmıştır. Mahkeme incelemesi neticesinde 22.8.2008 tarihinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir. Bilirkişi ücretleri dosyaya yatırılmıştır. Mahkemece 7. İdare Mahkemesinde görülen Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararına karşı açılan davada yapılan keşif sonrasında verilen bilirkişi raporu incelemeye alınmıştır.

Dosya, Mahkemenin 7. İdare Mahkemesi‘nde görülen kültür ve tabiat varlıkları koruma kurulu kararı ile ilgili davayla bağlantılı olduğu iddiası ile Bölge İdare Mahkemesine gönderilmiştir. Bölge İdare Mahkemesi‘nce 7. İdare Mahkemesi görevli olduğuna karar verilmiş ve Mahkemenin 2009/445 sayılı Esasına kaydedilmiştir.

Davaya cevap dilekçesi ile yürütmenin durdurulmasının reddine ilişkin Mahkeme kararı 12 ay sonra tarafımıza tebliğ edilmiştir. Davaya cevap verilmemiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yapılan itiraz ise Bölge İdare Mahkemesince reddedilmiştir.

Mahkemece, davayı görüşmek üzere duruşma günü tayin edilen duruşma günü sonrasında dosya incelemeye alınmış ve 14.1.2010 tarihinde verilen kararla dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir. (2010/46 K.) Karar idarece temyiz edilmiştir. Mahkemece temyiz incelemesine devam edilmektedir.
 
ANKARA (ULUS) TARİHİ KENT MERKEZİKENTSEL YENİLEME ALANI KORUMA AMAÇLI 1/5000 VE 1/1000ÖLÇEKLİ PLANLARIN İPTALİ DAVASI

MAHKEME: ANKARA 10. İDAREMAHKEMESİ    
ESAS NO: 2007/1494 E.
DAVACI: TMMOB MİMARLAR ODASIANKARA ŞUBESİ
DAVALI: ANKARA BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ    
DAVACILAR YANINDA MÜDAHİL: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi‘nce 15.06.2007gün ve 1619 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli "Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı" ile 1/1000ölçekli "Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının iptali talebi ile TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından açılan davaya, Mimarlar Odası Ankara Şubesi yanında 01.08.2008tarihinde katılma talep edilmiştir.

Katılma talebi ile ilgili karar verilmek üzere dosya, mahkeme incelemesine alınmış ve Mahkemece 12.09.2008 tarihinde katılma talebimiz kabul edilmiştir. Ara karar, yürütmeyi durdurma kararı ile birlikte20.11.2008 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Davalı Belediye, yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmiş, itirazları Bölge İdare Mahkemesi‘nce reddedilmiştir.

Dosya tekemmül etmiş ve 04.03.2009 tarihine duruşma günü verilmiştir.  Duruşma neticesinde 4.3.2009 tarihinde dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir. (2009/333 K.) 

Karar idarece temyiz edilmiş ve tarafımızdan temyize cevap verilmiştir. Mahkemece, temyiz incelemesi neticesinde esas hakkında karar vermesi beklenmektedir.

GÖLBAŞI/KARAGEDİK KENTSEL DÖNÜŞÜMVE GELİŞİM PROJE ALANI SINIRI BELİRLENMESİNE İLİŞKİNKARAR İLE  1/25000 ÖLÇEKLİ  "BAŞKENT ANKARA NAZIM İMAR PLANI" DEĞİŞİKLİĞİ İPTALİ DAVASI

MAHKEME: ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ    
ESAS NO: 2008/1219 E.
DAVACI: TMMOB ŞEHİRPLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ
DAVALI: ANKARA BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ    
DAVACILAR YANINDA MÜDAHİL: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi‘nce 18.01.2008gün ve 229 sayılı karar ile onaylanan "Gölbaşı/Karagedik Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı" kararı ve 15.02.2008 tarih ve 492 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli  "Başkent Ankara Nazım İmar Planı" değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi‘nce açılan davaya,13.10.2008 tarihinde davacı Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi yanında katılma talebinde bulunulmuştur.

Katılma talebi ile ilgili karar verilmek üzere dosya, mahkeme incelemesine alınmış ve 13.11.2008 tarihinde katılma talebimiz Mahkemece kabul edilmiştir.

Akabinde davalı idareden Bilkent Üniversitesi‘nin 26.09.2008 tarih ve 12833 nolu başvurusuna istinaden alınan 29.11.2008 tarih ve 2919 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararının ardından dava konusu alanla ilgili herhangi bir meclis kararı alınıp alınmadığı veya plan değişikliği yapılıp yapılmadığı hususları sorulmuş ve yürütmenin durdurulması ile ilgili karar verilmesi için keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması için işlemlere başlanılmasına karar verilmiştir

15.5.2009 tarihinde keşif yapılmıştır. Bilirkişilerin, keşif neticesinde bilirkişilerce davalı idare işleminin hukuka aykırı olduğu yönünde görüş bildirilmiştir. Mahkemece dosya karar verilmek üzere incelemeye alınmış ve inceleme neticesinde dava konusu alanı da kapsayan Karagedik Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınır Teklifi onayına ilişkin işlemin Ankara 10. İdare Mahkemesi kararı ile iptal edildiği için dava konusu işlem hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Karar davalı idarenin yanı sıra tarafımızca da temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi sonucunda henüz bir karar verilmemiştir.

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN TİP İMARYÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ İPTALİ DAVASI

MAHKEME: DANIŞTAY 6. DAİRESİ   
ESAS NO: 2008/10734 E. 
DAVACI: TMMOB PEYZAJMİMARLARI ODASI
DAVALI: BAYINDIRLIK VE İSKANBAKANLIĞI
DAVALI YANINDA MÜDAHİL: TMMOB MİMARLAR ODASI

2/11/1985tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Tip İmar Yönetmeliği‘nin "Yapı Ruhsatı İşleri"başlıklı 57. maddesini değiştiren 19.08.2008 tarih, 26972 sayılı Resmi Gazete yayınlanan "3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘in" 4. maddesinin yapı sahibi ve vekilince ifadeleri ile başlayan 5. fıkrasının a bendinin son cümlesinde yer alan "yerleşme ve yapının özelliğine göre ilgili idarece istenecek peyzaj projelerinden" ifadesinin yürütmesinin durdurulması, ardından iptali talebi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı aleyhine dava açılmıştır.

Yürütmenin durdurulması talebimiz Mahkemece reddedilmiş, bu karara karşı İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itiraz edilmiştir. Yapılan itiraz da İdari Dava Daireleri Kurulu‘nca reddedilmiştir.
 
Mimarlar Odası, davalı idare yanında davaya katılma talep etmiş ve talebi Mahkemece 18.1.2010‘da kabul edilmiştir. Mahkemece yapılan yargılama neticesinde davanın reddine karar verilmiştir. Karar, tarafımızca temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi henüz sonuçlanmamıştır. 
 
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI BİLGİ EDİNME HAKKI DAVASI 

MAHKEME: ANKARA 16. İDAREMAHKEMESİ    
ESAS NO: 2008/1328 E. 
DAVACI: TMMOB PEYZAJMİMARLARI ODASI
DAVALI: TC BAŞBAKANLIK (Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu‘nu İzafeten)

Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeni‘nin Ocak- Mayıs 2008 ayları arasında almış olduğu kararların tarafımıza verilmesi talebimizin Ankara Büyükşehir Belediyesi‘nce "genelde şahısları ilgilendiren kararlar olduğu" gerekçesi ile reddedilmesi üzerine konunun itirazen taşındığı Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu‘nun16.10.2008 tarihli, 2008/1055 sayılı TMMOB Peyzaj Mimarları Odası‘nın Kamu Kurumu niteliğinde Meslek Kuruluşu olarak kendisine başvuru yapılabileceği, kendisinin 4982 sayılı Kanun uyarınca idareye bilgi edinme başvurusu yapamayacağı gerekçesi ile tarafımızca yapılan başvurunun reddine ilişkin kararının Anayasa‘ya, bilgi edinme hakkı başta olmak üzere insan haklarına,temel hak ve özgürlüklere, başta şeffaflık ilkesi olmak üzere idare hukuku ile temel kamu yönetimi ilkelerine, kamu yararı ve hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile yürütmesinin durdurulması, ardından iptali talebi ile dava açılmıştır.

Yürütmenin durdurulması talebimiz ile ilgili Mahkemece uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteğin,davalı idarenin savunması alındıktan sonra incelenmesine karar verilmiştir.

Mahkeme, 31.12.2008 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.  İdarece karara itiraz edilmiş, ancak itirazlar Bölge İdare Mahkemesince reddedilmiştir.
 
Mahkemece duruşma yapılarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. (2009/911 K.)
 
Karar idarece temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesinin sonucu beklenmektedir.
 
İ. MELİH GÖKÇEK HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILIYOROLMASI NEDENİ İLE GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN ALINMASI TALEBİMİZİN REDDİNE DAİRKARARIN İPTALİ TALEPLİ DAVA 

MAHKEME: ANKARA 6. İDARE MAHKEMESİ    
ESAS NO: 2008/1839 E. 
DAVACI: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
DAVALI: TC İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

29.07.2008 tarihli başvurumuz ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih GÖKÇEK ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeleri Oktay ŞENDUR (Genel Sekreter),Süleyman YUMURTACI, Satılmış AKGEYİK, Ahmet ARSLAN, Sadık KARAKUL, Yusuf YALÇINKAYA, Ömer Faruk ERCİYES, Nazlı ERGÜL ATALAY, Hasan UÇAR , Neriman ERBAHÇECİ hakkında Kuğulupark hakkında verilen mahkeme kararını uygulamamak suretiyle görevi kötüye kullanmak (TCK 257) , görevinin gereklerine uygun bir şekilde, başkent Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı örnek sıfatı ile basiretli ve olağanüstü özenli davranması gerekirken gerek kasten gerekse de ihmalen aykırı hareket etmek suretiyle kamunun her yıl 80.000dolar zarara uğramasına neden olmak (TCK 257/1 veya 2) ; belediye encümen üyeleri hakkında ise yine(TCK 257/1 veya 2) ve konusu suç olan emirleri uygulamak suretiyle (TCK24/3) kamunun zarara uğramasına sebep olmak suçları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı‘na şikayette bulunulması sebebiyle hakkında ön inceleme başlatıldığı, ön incelemenin de ceza soruşturmasının bir aşaması olduğu, bu sebeple İçişleri Bakanlığınca  ilgililerin Anayasa‘nın 127. maddesi ve 5393sayılı Belediye Kanunu‘nun 47. maddesi uyarınca geçici olarak görevden uzaklaştırılmaları talebinin idarece cevap verilmeyerek reddedilmesi üzerine, söz konusu işlemin iptali talep edilmiştir.

Mahkemece yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiştir. Bu karara karşı yapılan itiraz da Bölge İdare mahkemesince reddedilmiştir.

Mahkemenin, duruşması yapılarak davanın reddine karar verilmiştir. Mahkemenin kararının usul ve hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile yürütmenin durdurulması talebi ile temyiz yoluna gidilmiştir. Temyiz incelemesi devam etmektedir. 
 
CARGİLL AŞ‘YE VERİLEN FAALİYETİZNİNİN İPTALİ DAVASI 

MAHKEME: BURSA 3. İDAREMAHKEMESİ     
ESAS NO: 2009/44E. 
DAVACILAR: BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI BURSA ŞUBESİ, TMMOB MİMARLAR ODASI BURSA ŞUBESİ, ALİ RAHMİ BEYRELİ, YAHYAŞİMŞEK, LEVENT GENCELLİ, LÜTFÜ KIRAYOĞLU, GÜRHAN AKDOĞAN
DAVALI: TC BURSA VALİLİĞİ  
DAVACILAR YANINDA MÜDAHİL: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI

Bursa Valiliği‘nin yargı kararlarının varlığına rağmen Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş.‘ nin faaliyetine izin veren, 21.11.2008 gün ve 47280 sayılı kararının yürütmesinin durdurulması, ardından iptali talebi ile ilgili Bursa Barosu Başkanlığı, TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve 4yurttaşın açmış olduğu davada, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ile birlikte davacılar yanında müdahale talep edilmiştir.
 
Müdahale talebimiz Mahkemece kabul edilmiş, yürütmeyi durdurma talebimiz ise reddedilmiştir. Bu karara tarafımızdan yapılan itiraz da Bölge İdare Mahkemesince reddedilmiştir.
 
Mahkemece yapıla yargılama sonucunda davanın reddine karar verilmiştir. Karar, davacı asiller tarafından temyiz edildiğinden tarafımızca ayrıca temyiz edilmemiştir. Temyiz incelemesinin sonucu beklenmektedir.
 
BELEDİYE HİZMETLERİNE DAVA AÇANLARIN ANKARA‘YA ŞİKAYET EDİLMESİNE YÖNELİK BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ DAVASI 

MAHKEME: ANKARA 10. İDAREMAHKEMESİ    
ESAS NO: 2009/203 E. 
DAVACI: TMMOB PEYZAJMİMARLARI ODASI, TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ
DAVALI: ANKARA BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ BAŞKANLIĞI 
 
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin "Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek‘in şifahi önerisinin kabulü ile konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesinin ihale ettiği veya ihale hazırladığı açılan davalar neticesinde engellenen hizmetlerin pankartla ve el ilanlarıyla bütün Ankara halkına duyurulmasına ilişkin teklif, davayı açanların Ankara halkına duyurulmasına" ilişkin 15.12.2008 tarih ve 2965 sayılı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile dava açılmıştır.
 
Mahkemece, 17.02.2009tarihinde yürütmenin durdurulması talebinin, davalı idarenin savunmasının alınmasından sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir.
 
Mahkemece, yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karara karşı idare tarafından yapılan itiraz da Bölge İdare Mahkemesince reddedilmiştir.
 
Mahkemenin, duruşması yapılmış ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Dava idarece temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
 
BERGAMA OVACIK-ÇAMKÖY-NARLICA KÖYLERİ‘NDE YAPILAN SİYANÜRLÜ ALTIN MADENİ İŞLETMECİLİĞİ HAKKINDA VERİLEN ÇED OLUMLU İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI 

MAHKEME: İZMİR 3. İDARE MAHKEMESİ    
ESAS NO: 2009/608 E. 
DAVACILAR: TMMOB PEYZAJMİMARLARI ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB JEOLOJİMÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, ÇAĞDAŞ HUKUKÇULARDERNEĞİ, EGEÇEP DERNEĞİ, KOZAK YAYLASI DOĞAL ÇEVREYİ KORUMA, KÜLTÜR VE TURİZMDERNEĞİ, DEV MADEN SEN, KARAVELİLER KÖYÜ MUHTARLIĞI, HİSARKÖY KÖYÜ MUHTARLIĞI, AYVATLAR KÖYÜ  MUHTARLIĞI, YUKARIBEY KÖYÜ MUHTARLIĞI, AŞAĞICUMA KÖYÜ MUHTARLIĞI, OKÇULAR KÖYÜ MUHTARLIĞI, GÜNEŞLİ KÖYÜ  MUHTARLIĞI,  HACIHAMZALAR KÖYÜ MUHTARLIĞI,  YUKARICUMA KÖYÜ MUHTARLIĞI,   ÇAMAVLU KÖYÜ MUHTARLIĞI, KAPLAN KÖYÜ MUHTARLIĞI, DEMİRCİDERE KÖYÜ MUHTARLIĞI, TERZİHALİLLER KÖYÜ MUHTARLIĞI, AŞAĞIBEY KÖYÜ MUHTARLIĞI,   KIRANLI KÖYÜ MUHTARLIĞI, BAĞYÜZÜ KÖYÜ MUHTARLIĞI, GÖBELLER KÖYÜ MUHTARLIĞI 
DAVALI: ÇEVRE VE ORMANBAKANLIĞI   
 
İzmir ili Bergama ilçesi Ovacık- Çamköy -Narlıca köyleri sınırları içinde Altın ve Gümüş Madeni İşletmesi için Koza Altın İşletmeleri  A.Ş lehine tesis edilen 18/02/2009 tarihli ÇED Olumlu işleminin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açılmıştır.
 
Mahkemece davalı idarenin savunması alınarak 27.8.2009 tarihinde yürütmeyi durdurma talebimizi reddetmiştir. Yürütmeyi durdurma kararına itiraz edilmiştir.  Verilen karara itirazımız da reddedilmiştir.
 
Mahkemece yapılan yargılamada, keşif ve bilirkişi incelemesi dahi yapılmadan 4.10.2011‘de davanın reddine karar verilmiş olup, Mahkemenin ilamı temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi halen devam etmektedir.
 
717 SAYILI İLKE KARARINI DEĞİŞTİREN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI YÜKSEK KURULUNUN 746 SAYILI İLKE KARARININ İPTALİ DAVASI 

MAHKEME: DANIŞTAY 6. DAİRESİ    
ESAS NO: 2009/7215 E. 
DAVACI: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, ANKARA BAROSU, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, EKOLOJİKOLEKTİFİ DERNEĞİ, MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞİ
DAVALI: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Baraj alanlarından Etkilenen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması ile ilgili 717 sayılı İlke Kararını değiştiren749 sayılı İlke Kararının Yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açılmıştır.
 
Mahkemece 9.11.2009 tarihinde talebimiz gibi ilke kararının yürütmesini durdurmuştur. Bu karara karşı idarece yapılan itiraz da İdari Dava Daireleri Kurulunca 10.6.2010 tarihinde reddedilmiştir. Yargılama devam etmekte olup, esas hakkında henüz bir karar verilmemiştir.
 
AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ İPTALİ DAVASI 

MAHKEME: DANIŞTAY 8. DAİRESİ    
ESAS NO: 2009/5865 E. 
DAVACI: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, ANKARA BAROSU, EKOLOJİ KOLEKTİFİ DERNEĞİ
DAVALI: ÇEVRE VE ORMANBAKANLIĞI  
 
30.04.2009 Tarih ve 27215 Sayılı R.G de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ağaçlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 09.10.2003 tarihli eski Yönetmeliğin 1. maddesinde değişiklik getiren dava konusu yönetmelik değişikliğinin 1. maddesindeki  rehabilitasyon  kelimesinin; 09.10.2003 tarihli eski Yönetmeliğin 2. maddesinde değişiklik getiren dava konusu yönetmelik değişikliğinin 2. maddesindeki rehabilitasyon  kelimesinin;09.10.2003 tarihli eski Yönetmeliğin 4.maddesinde değişiklik getiren dava konusu yönetmelik değişikliğinin 3. maddesindeki rehabilitasyon ile ilgili başlayan açıklama bölümün tamamının; 09.10.2003 tarihli eski Yönetmeliğin4.maddesinde değişiklik getiren  dava konusu yönetmelik değişikliğinin 3. maddesindeki hangar depo ile ilgili başlayan açıklama bölümünün, Yönetmeliğin 8/b maddesi olacak şekilde düzenleme getiren dava konusu yönetmelik değişikliğinin 6(8/b) fıkrasının, 09.10.2003tarihli eski Yönetmeliğin 10/2 fıkrasında değişiklik getiren  dava konusu yönetmelik değişikliğinin 7.maddesinin; 09.10.2003 tarihli eski Yönetmeliğin 11.maddesinde değişiklik getiren, dava konusu yönetmelik değişikliğinin 8/son fıkrasının,     09.10.2003 tarihli eski Yönetmeliğin13.maddesinde değişiklik getiren, dava konusu yönetmelik değişikliğinin 10.maddesinin; 09.10.2003 tarihli eski Yönetmeliğin 17.maddenin a.b.c maddeleri olacak şekilde düzenleme getiren  dava konusu yönetmelik değişikliğinin 14. maddesinin; 09.10.2003 tarihli eski Yönetmeliğe geçici 2. madde eklenmesine ilişkin dava konusu yönetmeliğin 21.maddesinin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması talebi ile dava açılmıştır.
 
Mahkemece yürütmenin durdurulması hakkındaki istemimizin davalı idarenin savunmasının alınmasından sonra karara bağlanmasına karar verilmiştir.
 
Mahkemece yürütmenin durdurulması hakkındaki istemimiz reddedilmiştir. Söz konusu karara karşı yapılan itirazımız da İdari Dava Daireleri Kurulunca reddedilmiştir. Mahkemece yapılan yargılama neticesinde davanın reddine karar verilmiştir. Dava tarafımızca temyiz edilmiş olup temyiz incelemesi halen devam etmektedir. 
 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAYA ÜSTGEÇİTLERİ FİKİR PROJE YARIŞMASININ İPTALİ DAVASI 

MAHKEME: İSTANBUL 6. İDAREMAHKEMESİ      
ESAS NO: 2009/1401 E. 
DAVACI: TMMOB PEYZAJMİMARLARI ODASI
DAVALI: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ   
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Projeler Müdürlüğü sayfasında 19.6.2009 tarihinde ilana çıkılan "Yaya Üst Geçitleri Fikir Proje Yarışması"nın Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği‘ne aykırı bir biçimde yarışma nevi, katılma koşulları ve jürinin teşkili açısından hukuka aykırı olduğu iddiası ile geri alınması talebi ile yapılan başvurunun idarece reddine dair işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile dava açılmıştır.
 
Mahkemece davalı idareden dava konusu işlem ile ilgili tüm belgeleri gönderilmesi istenmiş, yürütmenin durdurulması hakkındaki istemimizin davalı idarenin savunmasının alınmasından sonra karara bağlanmasına karar verilmiştir.
 
Mahkemece yürütmenin durdurulması hakkındaki istemimiz reddedilmiştir. Bu karara karşı yapılan itiraz da Bölge İdare Mahkemesince reddedilmiştir. Mahkemece yapılan yargılama neticesinde davanın reddine karar verilmiştir. Dava tarafımızca temyiz edilmiş olup temyiz incelemesi halen devam etmektedir. 
 
OVACIK ATIK DEPOLAMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (2.ADT) PROJESİ HAKKINDA VERİLEN ÇED OLUMLU KARARININ İPTALİ DAVASI 

MAHKEME: İZMİR 2. İDAREMAHKEMESİ     
ESAS NO: 2009/1298 E. 
DAVACILAR: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, EGEÇEP DERNEĞİ, EKOLOJİ KOLEKTİFİ DERNEĞİ
DAVALI: ÇEVRE VE ORMANBAKANLIĞI   
 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Koza Altın İşletmeleri A.Ş.‘ye "Ovacık Atık Depolama Tesisi Kapasite Artışı (2.ADT) Projesi" ile ilgili verilen 03/06/2009 tarihli ÇED Olumlu işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açılmıştır.
 
Mahkemece davalı idarenin savunması alındıktan sonra yürütmenin durdurulması talebimizin görüşülmesine karar verilmiş, idarenin savunması geldiğinde yürütmeyi durdurma talebimizin mahallinde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonunda değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu tarihten sonra Koza Altın İşletmeleri AŞ organizasyonu ile davaya yemek şirketleri, nakliye şirketleri, sanayi odaları, maden çalışanları müdahale ederek davayı kilitlemişlerdir. Mahkemece, esas hakkında henüz bir karar verilmemiştir.
 
MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİNİN IPTALİ DAVASI 

MAHKEME: DANIŞTAY 8. DAİRESİ     
ESAS NO: 2009/9313 E. 
DAVACI: TMMOB PEYZAJMİMARLARI ODASI
DAVALI: TC BAŞBAKANLIK, ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, ÇEVRE VEORMAN BAKANLIĞI, ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
24.05.2005 tarihli ve 2005/9013 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileyürürlüğe konulan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğine geçici 4. Maddenin eklenmesine dair 19.8.2009 tarih ve 27324 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘in 1. maddesinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ardından da iptaline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.
 
Mahkemenin 9.11.2009tarihli kararı ile Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü davalı Başbakanlık yanında davada hasım konumuna alınmıştır.
 
Mahkemece 09.11.2009 tarihinde yapılan değişikliğin daha önce Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği ile ilgili verilen 2007/3930 E. Sayılı davada verilen 10.02.2009 tarihli yürütmenin durdurulması kararını bertaraf etme amacı ile düzenlendiği anlaşıldığından dava konusu Yönetmeliğin yürürlüğü, idarelerin savunması alınıp yeniden bir karar verilinceye kadar durdurulmasına karar verilmiştir.

Davalı idarelerin savunması alındıktan sonra yeniden değerlendirme yapan Mahkemece 15.2.2010 tarihinde yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmiştir. İdarelerce İdari Dava Daireleri Kuruluna yapılan itiraz da 6.5.2010 tarihinde reddedilmiştir. 20.4.2011 tarihinde duruşması yapılan davada Mahkemece dava konusu düzenlemenin iptaline karar verilmiştir.

Karar, davalı idarelerce temyiz edilmiş olup, İdari Dava Daireleri Kurulunca konu ile ilgili bir karar vermesi beklenmektedir.
 
ÇUKURALAN ALTIN MADENİ OCAĞI PROJESİ İLE İLGİLİ OLARAK 02/09/2009 TARİHİNDE VERİLEN ÇED OLUMLU KARARININ İPTALİ DAVASI 

MAHKEME: İZMİR 4. İDAREMAHKEMESİ     
ESAS NO: 2009/1705 E. 
DAVACI: TMMOB PEYZAJMİMARLARI ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, EGEÇEP DERNEĞİ
DAVALI: ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI   
 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Koza Altın İşletmeleri A.Ş.‘ye Çukuralan Altın Madeni Ocağı Projesi" ile ilgili olarak 02/09/2009 tarihinde verilen ÇED Olumlu işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açılmıştır.
 
Mahkemece davalı idarenin savunması alındıktan sonra yürütmenin durdurulması talebimizin görüşülmesine karar verilmiş, idarenin savunması geldiğinde yürütmeyi durdurma talebimizin mahallinde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonunda değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu tarihten sonra Koza Altın İşletmeleri AŞ organizasyonu ile davaya yemek şirketleri, nakliye şirketleri, sanayi odaları, maden çalışanları müdahale ederek yaklaşık 3 sene keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırmamışlar, nihayet 28.2.2012 tarihinde keşif gerçekleştirilmiştir. Keşif esnasında bilirkişilere itirazlarımız aktarılmıştır. Bilirkişilerce rapor tanzim edilmesi, rapor sonrasında da yürütmenin durdurulması talebimiz ile ilgili bir karar verilmesi beklenmektedir.
 
UYUZKAYA ALTIN MADENİ AÇIK OCAK İŞLETMECİLİĞİ PROJESİ İLE İLGİLİ OLARAK 18/09/2009 TARİHİNDE VERİLEN ÇED OLUMLU KARARININ İPTALİ DAVASI 

MAHKEME: İZMİR 1. İDARE MAHKEMESİ)
ESAS NO: 2009/1630 E.
DAVACI: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, EGEÇEP DERNEĞİ
DAVALI: ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI   
 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Koza Altın İşletmeleri A.Ş.‘ye Uyuztepe Altın Madeni Ocağı Projesi" ile ilgili olarak  18/09/2009 tarihinde verilen ÇED Olumlu işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açılmıştır.
 
1. İdare Mahkemesinin anılan esasına kayıtla açılan davada önce davalı idarenin savunması alındıktan sonra yürütmenin durdurulması talebimizin görüşülmesine karar verilmiş, idarenin savunması geldiğinde yürütmeyi durdurma talebimizin mahallinde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonunda değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu tarihten sonra Koza Altın İşletmeleri AŞ organizasyonu ile davaya yemek şirketleri, nakliye şirketleri, sanayi odaları, maden çalışanları müdahale ederek yaklaşık 3 sene keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırmamışlar, 22.2.2012 tarihinde Mahkemenin, Koza Altın İşletmeleri A.Ş‘nin projenin verimli olmadığı ve yürütülemeyeceği beyanı üzerine yürütmeyi durdurma talebimizi reddetmiştir. Mahkemenin esas hakkında bir karar vermesi beklenmektedir.
 
GELİNTEPE ALTIN MADENİ AÇIK OCAK İŞLETMECİLİĞİ PROJESİ İLE İLGİLİOLARAK 18/09/2009 TARİHİNDE VERİLEN ÇED OLUMLU KARARININ İPTALİ DAVASI 

MAHKEME: İZMİR 4. İDARE MAHKEMESİ (İZMİR 2. İDARE MAHKEMESİ)
ESAS NO: 2010/1310 ( 2009/1706 E.)
DAVACI: TMMOB PEYZAJMİMARLARI ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASIEGEÇEP DERNEĞİ
DAVALI: ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI   
 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Koza Altınİşletmeleri A.Ş.‘ye Gelintepe Altın Madeni Ocağı Projesi" ile ilgili olarak  18/09/2009 tarihinde verilen ÇED Olumlu işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açılmıştır.
 
2. İdare Mahkemesi 2009/1706 E. Sayısına kayıtla açılan davada bağlantı iddiası nedeniyle davada 4. İdare Mahkemesi görevlendirilmiştir. 4. İdare Mahkemesince yeni bir esas numarası alan davada, davalı idarenin savunması alındıktan sonra yürütmenin durdurulması talebimizin görüşülmesine karar verilmiş, idarenin savunması geldiğinde yürütmeyi durdurma talebimiz 18.8.2010 tarihinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmadan reddedilmiştir. Bu karara İzmir Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yaptığımız itirazımız da reddedilmiştir. 4.10.2011 tarihinde uyuşmazlığın çözümü için mahallinde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir ve keşif ve bilirkişi avansının vezneye yatırılması istenilmiştir. Bu ara karara karşı aynı proje ile ilgili açılan 2009/1711 E. Sayılı davada keşif ve bilirkişi avansının yatırıldığı bildirilerek ortak keşif yapılması istenilmiştir. Bu istemimize bir cevap verilmemiştir. Mahkemenin açılan 2009/1711 E. Sayılı davada yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesinden sonra dava ile ilgili bir karar vermesi beklenmektedir.
 
YERLİTAHTACI ALTIN MADENİ OCAĞI PROJESİ" İLE İLGİLİ OLARAK 18/09/2009 TARİHİNDE VERİLEN ÇED OLUMLU KARARININ İPTALİ DAVASI 

MAHKEME: İZMİR 4. İDARE MAHKEMESİ (İZMİR 3. İDARE MAHKEMESİ)
ESAS NO: 2010/533 E. (2009/1722  E.)
DAVACI: TMMOB PEYZAJMİMARLARI ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
DAVALI: ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI   
 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Koza Altın İşletmeleri A.Ş.‘ye Yerlitahtacı Altın Madeni Ocağı Projesi" ile ilgili olarak  18/09/2009 tarihinde verilen ÇED Olumlu işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açılmıştır.
 
3. İdare Mahkemesi 2009/1722 E. Sayısına kayıtla açılan davada bağlantı iddiası nedeniyle davada 4. İdare Mahkemesi görevlendirilmiştir. 4. İdare Mahkemesince yeni bir esas numarası alan davada, davalı idarenin savunması alındıktan sonra yürütmenin durdurulması talebimizin görüşülmesine karar verilmiş, idarenin savunması geldiğinde yürütmeyi durdurma talebimizin mahallinde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonunda değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu tarihten sonra Koza Altın İşletmeleri AŞ organizasyonu ile davaya yemek şirketleri, nakliye şirketleri, sanayi odaları, maden çalışanları müdahale ederek yaklaşık 3 sene keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırmamışlar, nihayet 28.2.2012 tarihinde keşif gerçekleştirilmiştir. Keşif esnasında bilirkişilere itirazlarımız aktarılmıştır. Bilirkişilerce rapor tanzim edilmesi, rapor sonrasında da yürütmenin durdurulması talebimiz ile ilgili bir karar verilmesi beklenmektedir.
 
ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST ORMANCILIK BÜROLARI ÇALIŞMA ALANLARINA DAİR YÖNETMELİK‘İN İPTALİ DAVASI 

MAHKEME: DANIŞTAY 8. DAİRESİ     
ESAS NO: 2009/10472E. 
DAVACI: TMMOB PEYZAJMİMARLARI ODASI
DAVALI: TMMOB ORMANMÜHENDİSLERİ ODASI
 
10 Ekim 2009 tarih ve27372 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Orman, Orman Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair  Yönetmelik"in 114/1, 108/1-2-3, 129 ile114/1 ve 108/1-2-3.maddelerin gönderme yaptığı 29, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 57,58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 maddeler ile Geçici 1/2 Fıkrasının maddelerinin iptali, öncelikle yürütmenin durdurulması ve dava konusu yönetmelik maddelerine dayanak teşkil eden "Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun"un 4. maddesinin a fıkrasının 7,12, 13, 16 ve 17. bentleri, 5 ile 6. maddesinin son iki fıkrası ile Geçici 1.maddesinin Anayasa‘ya aykırılığı gerekçesi ile dosyanın yürürlüğün durdurulması talebi ile Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebi ile dava açılmıştır.
 
Mahkemece davalı idarenin savunması alındıktan sonra yürütmenin durdurulması ile ilgili talebimizin değerlendirilmesine karar verilmiş, yapılan incelemede yürütmenin durdurulması talebimiz reddedilmiştir. Bu karara karşı yapılan itirazımız da İdari Dava Daireleri Kurulunca reddedilmiştir. Yargılama devam etmekte olup, esas hakkında henüz bir karar verilmemiştir.
 
İZMİR II. NOLU KTVK KURULU‘NUN ALLİANOİ‘NİN MİLLE KAPLANMASI İLE İLGİLİ KARARININ İPTALİ DAVASI 

MAHKEME: İZMİR 4. İDAREMAHKEMESİ
ESAS NO: 2009/1921 E. 
DAVACI: TMMOB PEYZAJMİMARLARI ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, EGEÇEP DERNEĞİ, TARİH VAKFI, MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ, SİNOP ÇEVRE DOSTLARI DERNEĞİ, DOĞA DERNEĞİ, EGE DOĞALYAŞAMI KORUMA DERNEĞİ, EKOLOJİ KOLEKTİFİ DERNEĞİ, ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ VE 77 YURTTAŞ
DAVALI: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
 
İnsanlığın ortak kültürel mirası niteliğindeki Allianoi‘nin mille kaplanarak baraj suyu altında bırakılmasını öngören İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun25.09.2009  tarih ve 5106 karar sayılı  kararı hakkında; açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanmasının geri dönüşü olmayacak biçimde kültürel mirasın  yok olmasına yol açacağından  kararın hemen yürütmesinin durdurması ve iptali talebi ile dava açılmıştır.
 
Mahkemece davalı idarenin savunması alındıktan sonra yürütmenin durdurulması ile ilgili talebimizin değerlendirilmesine karar verilmiştir. Yapılan yargılama sonucunda dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Karar, davalı idarece temyiz edilmiş olup, temyiz istemi ile ilgili henüz bir karar verilmemiştir.
 
KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK DAVASI

MAHKEME: DANIŞTAY 14. DAİRESİ (DANIŞTAY 6. DAİRESİ)
ESAS NO: 2011/ ..... E. (2010/2677  E.)
DAVACI: TMMOB PEYZAJMİMARLARI ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, EKOLOJİ KOLEKTİFİ DERNEĞİ, EGEÇEP DERNEĞİ, KIRSAL ÇEVRE VE ORMANCILIK SORUNLARI ARAŞTIRMA DERNEĞİ
DAVALI: ÇEVRE VE ORMANBAKANLIĞI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, MALİYE BAKANLIĞI 
 
7.Ocak.2010 gün ve 27455 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kamu TaşınmazlarınınTurizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile tahsis yönetmeliğinin 6. Maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 1. Maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ve iş bu dava sebebiyle uygulanacak Turizm Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5761 sayılı Kanunun 2. Maddesi ile2634 Sayılı Kanunun 8. Maddesinin (A) Fıkrasının (1) Numaralı bendi, (C) ve (D)fıkralarında yapılan değişikliğin Anayasaya aykırılık taşıdığı iddiamızın yöneltilmesi ile düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğunun saptanarak itiraz yolu ile Kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemi ile Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.
 
Danıştay 6. Dairesi‘nin 2010/2677 E. Numarasına kayıtla Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı‘na karşı 4.3.2010 tarihinde  açılan davada, 7.Ocak.2010 gün ve 27455 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri ile getirilen düzenlemelerin turizm yatırımları adı altında ormanlar olmak üzere doğal varlıkların nerede ise tamamının turizm tahsisi adı altında yok edilmesinin engellenmesi amacıyla dava açılmıştır.  Açılan davada, Yönetmelik hükümlerin dayanağı olan 5761 sayılı Kanun‘un ilgili düzenlemelerinin de Anayasa‘nın doğal varlıkların korunmasına dair hükümlerine aykırı olduğu iddia edilmiştir. 6. Dairece, 26.4.2010 tarihinde yürütmenin durdurulması istemimizin, davalı idarelerin savunması alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir.

9.2.2011 tarihinde 2575 sayılı Danıştay Kanunu‘nun 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4‘üncü maddesiyle değiştirilen 27‘nci maddesi ve 6110 sayılı Kanunun Geçici 1‘inci maddesi gereğince Danıştay‘da yeni bir dairenin kurulmasına karar verilmiştir. Kanun, 14.2.2011 tarihinde Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu esnada 15.2.2011 tarihinde 6. Dairece yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiş ve kararın gerekçesi yazılarak 12.9.2011 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş, bu karara karşı da 19.9.2011 tarihinde tarafımızca İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilmiştir. Mahkemenin gerekçesi yazılırken Anayasa‘ya aykırılığı iddiasında bulunduğumuz Turizm Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5761 sayılı Kanun, anamuhalefet partisinin açtığı dava sonucunda 10.3.2011 tarihinde Anayasa Mahkemesince görüşülmüş ve 5761 sayılı Kanun‘un Anayasaya aykırılık iddiası reddedilmiş ve karar 14.5.2011 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanmıştır.

25.4.2011 tarihinde "Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümü‘nün değiştirilmesi ve çevre ile ilgili davaların 6. Daireden alınarak 14. Daireye verilmesine dair alınan Danıştay Genel Kurulunun 2011/13 sayılı kararı uyarınca dava dosyası 14. Daireye tevdii edilmesi üzerine davamız 14. Dairede yeni esas numarası almış, ancak tarafımıza bir tebligat yapılmamıştır.

İdari Dava Daireleri Kuruluna yaptığımız itiraz henüz karara bağlanmamıştır.
 
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ DAVASI 

MAHKEME: DANIŞTAY 13.DAİRESİ      
ESAS NO: 2010/847 E. 
DAVACI: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
DAVALI: KAMU İHALE KURUMU
 
10.01.2010 tarih ve27458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINADAİR YÖNETMELİK‘in 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete‘de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama YÖNETMELİĞİNİN GEÇİCİ 3 ÜNCÜ MADDESİNİN 1/A BENDİNİ DEĞİŞTİREN 1. MADDESİNİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN kamu yararına, Anayasa‘nın 2 ve 10. maddeleri ile usul ve hukuka aykırı olduğundan yürütmesinin durdurulması ve iptali, dava konusu yönetmelik değişikliği maddesinde muafiyet sağlanacak hizmetler açısından gönderme yapılan 29/6/2006 tarihli ve 5531 SAYILIORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİMÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUNUN 4. maddesinin a fıkrasının 7, 12, 13, 16 ve 17.bentleri ile Geçici 1. maddesinin 2, 6 maddelerinin Anayasa‘nın 2, 10, 135 ve sair emredici maddeleri ile 6235 sayılı TMMOB Kanunu‘na aykırılığı gerekçesi ile ilgili maddelerin yürürlüğünün durdurularak Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebi ile dava açılmıştır.
 
Mahkemece öncelikle davalı idarenin savunması alınmış, daha sonra yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiştir. Karara karşı İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilmiş, itirazımız da reddedilmiştir. Yargılama devam etmekte olup, esas hakkında henüz bir karar verilmemiştir.
 
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİUYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ DAVASI 

MAHKEME: DANIŞTAY 13.DAİRESİ      
ESAS NO: 2010/849 E. 
DAVACI: TMMOB PEYZAJMİMARLARI ODASI
DAVALI: KAMU İHALE KURUMU
 
10.01.2010 tarih ve 27458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK‘in 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete‘de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama YÖNETMELİĞİNİN GEÇİCİ 3 ÜNCÜ MADDESİNİN 1. BENDİNİ DEĞİŞTİREN 1. MADDESİNİN İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN kamu yararına, Anayasa‘nın 2 ve 10.maddeleri ile usul ve hukuka aykırı olduğundan yürütmesinin durdurulması ve iptali, dava konusu yönetmelik değişikliği maddesinde muafiyet sağlanacak hizmetler açısından gönderme yapılan 29/6/2006 tarihli ve 5531 SAYILI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUNUN 4. maddesinin a fıkrasının 7, 12, 13, 16ve 17. bentleri ile Geçici 1. maddesinin Anayasa‘nın 2, 10, 135 ve sair emredici maddeleri ile 6235 sayılı TMMOB Kanunu‘na aykırılığı gerekçesi ileilgili maddelerin yürürlüğünün durdurularak Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebiile dava açılmıştır.
 
Mahkemece öncelikle davalı idarenin savunması alınmış, daha sonra yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiştir. Karara karşı İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilmiş, itirazımız da reddedilmiştir. Yargılama devam etmekte olup, esas hakkında henüz bir karar verilmemiştir.
 
BERGAMA OVACIK-ÇAMKÖY-NARLICA KÖYLERİ SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN ALTIN MADENİ İŞLETMESİ GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSATI  İPTALİ DAVASI 

MAHKEME: İZMİR 3. İDARE MAHKEMESİ (İZMİR 4 İDARE MAHKEMESİ)
ESAS NO: 2010/ 1380 E. (2010/387 E.)
DAVACI: TMMOB PEYZAJMİMARLARI ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
DAVALI: ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI   
 
Bergama Ovacık-Çamköy- Narlıca Köyleri sınırları içinde bulunan Ovacık Altın Madeni işletmesi‘ne ilişkin olarak Koza Altın İşletmeleri A.Ş.ye verilen 05.10.2009 tarih ve 21 sayılı"1.Sınıf Gayrisıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" nın açıkça hukuka aykırı olması ve işlemin uygulanmasının giderimi olanaksız zararlar doğuracak olması nedeniyle, öncelikle yürütmesinin durdurulması talebi ile dava açılmıştır.
 
4. İdare Mahkemesi 2010/387 E. Sayısına kayıtla açılan davada bağlantı iddiası nedeniyle davada 3. İdare Mahkemesi görevlendirilmiştir. 3. İdare Mahkemesince yeni bir esas numarası alan davada, davalı idarenin savunması alındıktan sonra yürütmenin durdurulması talebimizin görüşülmesine karar verilmiş, idarenin savunması geldiğinde yürütmeyi durdurma talebimiz 3.12.2010 tarihinde reddedilmiştir. Bu karara karşı İzmir Bölge İdare Mahkemesine yapılan itiraz da reddedilmiştir. Koza Altın İşletmeleri AŞ organizasyonu ile davaya yemek şirketleri, nakliye şirketleri, sanayi odaları, maden çalışanları müdahale ederek davayı kilitlemeleri sonucunda Mahkeme 4.10.2011‘de davayı reddetmiştir. Mahkemenin kararı 14.2.2012 tarihinde yürütmenin durdurulması talebi ile temyiz edilmiştir. Temyiz talebimiz ile ilgili Danıştay‘a gidecek olan dosyada, Yüksek Mahkemece bir karar verilecektir.
 
MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ DAVASI

MAHKEME: DANIŞTAY 14.DAİRESİ (DANIŞTAY 6. DAİRESİ)      
ESAS NO: 2011/ ..... E. (2010/3598 E.)
DAVACI: TMMOB PEYZAJMİMARLARI ODASI, TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI,  EKOLOJİ KOLEKTİFİ DERNEĞİ
DAVALI: ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI   
 
23.1.2010 tarih, 27471 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ‘nin 2, 6,10 ve geçici 1. maddelerinin Türkiye‘nin çevre ve koruma alanında taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, usule, hukuka ve bilimsel gerçekler ile kamu düzeni ve kamu yararına aykırı olduğundan iptaline, iptali istenilen madde, bent ve ifadelerin uygulanması açısından telafisi güç ve imkânsız zararlar doğuracak olması nedeniyle, öncelikle yürütmesinin durdurulması talebi ile dava açılmıştır.

Danıştay 6. Dairesinin 2010/3598 E. Sayısına kayıtla Çevre ve Orman Bakanlığı‘na karşı 24.3.2010 tarihinde açılan davada dava konusu Yönetmelik ile doğal çevrenin madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin rehabilite edilmesi ile ilgili düzenlemelerin aslen çevreyi korumaktan ziyade madencilik faaliyetlerinin imajını gözeten bir düzenleme olduğu ve ÇED Yönetmeliği kapsamında düzenlenen muafiyet limitleri dahilinde madencilik faaliyetlerinden etkilenen alanların rehabilitasyonunu düzenleyip diğerleri yönünden ise rehabilitasyon öngörmemesinin hukuka aykırı olduğu iddiası ile yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali talep edilmiştir. 

Mahkemece davalı idarenin savunması alındıktan sonra 30.12.2010 tarihinde dava konusu düzenlemenin 2. Maddesindeki 17.7.2008 tarihli "ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında olan madencilik faaliyetleri" ile 6. Maddesinde yer alan "ÇED Yönetmeliği kapsamında olmayıp" ifadelerinin yürütmesi durdurulmuş, diğer maddeler yönünden ise yürütmenin durdurulması talebimiz reddedilmiştir.

Mahkemenin kısmen ret kararına karşı 6.6.2011 tarihinde İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilmiş olup, İDDK tarafından itirazımız ile ilgili bir karar vermesi beklenmektedir.

9.2.2011 tarihinde 2575 sayılı Danıştay Kanunu‘nun 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4‘üncü maddesiyle değiştirilen 27‘nci maddesi ve 6110 sayılı Kanunun Geçici 1‘inci maddesi gereğince Danıştay‘da yeni bir dairenin kurulmasına karar verilmiştir. Kanun, 14.2.2011 tarihinde Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

25.4.2011 tarihinde "Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümü‘nün değiştirilmesi ve çevre ile ilgili davaların 6. Daireden alınarak 14. Daireye verilmesine dair alınan Danıştay Genel Kurulunun 2011/13 sayılı kararı uyarınca dava dosyası 14. Daireye tevdii edilmesi üzerine davamız 14. Dairede yeni esas numarası almış, ancak tarafımıza tebligat yapılmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı 12510