TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİCLE VADİSİ PEYZAJ PLANLAMA KENTSEL TASARIM VE MİMARİ PROJE YARIŞMASI

MERKEZ
14.12.2006

 

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DİYARBAKIR

DİCLE VADİSİ

PEYZAJ PLANLAMA KENTSEL TASARIM VE MİMARİ PROJE YARIŞMASI

YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI

Yarışma; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi‘nin danışmanlığında, "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" kuralları içinde; batısında Kentsel Dönüşüm Bölgesi, Askeri Güvenlik Bölgesi, Kale surları, doğusunda Dicle Üniversitesi kampusu bulunan Dicle Vadisi‘nin bir bütünlük içinde, kamu yararı esas alınarak, kent ve çevresinde yaşayanların dinlence gereksinmelerini karşılaması; kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi; çok sayıdaki seçenek arasından koruma-kullanım dengesini güden en işlevsel, en yenilikçi ve en ekonomik çözümlerin bulunması; vadinin kent yaşamına kazandırılması ve güzel sanatların teşvik edilmesi amacını taşımaktadır.

Dicle Vadisi‘nin kente kazandırılmasında çalışmalarında ki en önemli kriterler:

1.Dicle Vadisi Projesinde "BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM" anlayışı temel karar olarak benimsenmelidir.

2. Dicle Vadisinin proje alanının değerlendirilmesinde ‘DOĞAL SİT‘ statüsü de dahil olmak üzere tüm koruma araçları irdelenerek, ‘KORUMA-KULLANIM‘ anlayışına dayalı olarak doğal ve kültürel özelliklerin korunmasına öncelik tanınmalıdır. 

3.  Dicle Vadisi‘sindeki bu güne kadar yaşanmış olumsuz kullanımlardan kaynaklı(aşırı kum ve çakıl alımı,kıyıların tahribi,kontrolsüz tarım,ağaç ve saz kesimi,çevredeki sanayi tesislerinin kirletici etkisi,yöreye yabancı bitki dikimi,çöp ve moloz dökümü, doğal değerler dikkate alınmadan yapılan yapılaşma vb. gibi) aşırı tahribata yönelik "ONARIM" çalışmaları olarak sıralanabilir.

Yarışmanın Türü: 

Yarışma Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği‘nin, 7. madde, h bendindeki konuları kapsayacak biçimde ‘ortakçıl‘ biçimde düzenlenmiştir. Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım Ve Mimari Proje Yarışmasıdır.

Yarışmanın Şekli:  

Serbest, ulusal ve tek kademelidir.

Danışman Jüri Üyeleri:

1- Av.Osman BAYDEMİR (Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı)

2- Fahrettin ÇAĞDAŞ (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri,Jeoloji Müh.)

3-  Dr. Ayşegül ORUÇKAPTAN (TMMOB Peyzaj Mim.Odası Başkanı,Peyzaj Mimarı)

4- Prof. Dr. Zülküf GÜNELİ (Dicle Üniversitesi, Mimar )

5- Mahmut DÜNDAR (DSİ X. Bölge Müdür Yrd., İnşaat Müh.)

6- İ.Semih OKTAY (Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri, Makine Müh.)

7- Naim KÖSE (Şehir Plancısı)

Asli Jüri Üyeleri:

1- Dr. Oktan Nalbantoğlu (Bilkent Üniversitesi,Peyzaj Mimarı) Jüri Başkanı

2- Doç. Dr.Şükran Şahin (Ankara Üniversitesi, Peyzaj Mimarı)

3- Doç. Dr. Mehmet Emin Barış (Ankara Üniversitesi, Peyzaj Mimarı)

4- Prof. Dr. Tülay Kılınçaslan (İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar)

5- Kemal Nalbant (Mimar)

6- Ömer H. Kıral (Şehir Plancısı)

7- M.Remzi Sönmez (Şehir Plancısı)

Yedek Jüri Üyeleri:

1- Hülya Dinç Atılgan (Peyzaj Mimarı)

2- Yrd.Doç.Dr.Feride Önal (Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar)

3- Yrd.Doç.Dr. Nuray Bayraktar (Gazi Üniversitesi, Mimar)

4- A.Nejat Sert (Y. Şehir Plancısı)

Raportörler:

1- Selvi ÇOLAK (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şehir Plancısı)

2- Mustafa KUTLU (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mimar)

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘nin, Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerin 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
 • Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
 • Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • 7.9. Yarışmaya katılacak ekip içinde; peyzaj mimarı, mimar ve şehir plancısı bulundurmak ,
 • 7.10.Yer görme belgesi almak zorundadırlar.       

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

YER GÖRME BELGESİ

Yer görme belgesinin yarışmaya katılan ekipten en az 1 kişi tarafından alınması zorunludur.

Yer görme belgesini alan kişinin yarışma ekibinde bulunması şarttır.

Yer görme belgesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığında görevli yarışma raportörlerinden alınacaktır.

Yer görme belgesi alan yarışmacıların gidiş dönüş seyahat giderleri 100YTL olarak belirlenmiştir. Bu bedel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.  

Başvurma:

Yarışmaya katılmak isteyenler, ad ve açık adreslerini belirterek  ‘Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı‘ DİYARBAKIR adresine başvurarak 100 YTL karşılığında yarışma şartname ve eklerini alacaklardır. Şartname bedelleri T.C. Vakıflar Bankası Merkez Şubesindeki 2015059 nolu kurum hesabına yatırılarak, alınacak dekont kuruma ibraz edilecektir.

Şartnameler ayrıca Peyzaj Mimarları, Mimarlar ve Şehir Plancıları Odalarının Genel Merkezlerinden temin edilebilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son başvuru tarihi     : 04.02.2007

Sorular için son gün   : 08.01.2007

Teslim Tarihi             : 05.03.2007

Jüri değerlendirme     : 15.03.2007

Sonuçların İlanı         : 30.03.2007

ÖDÜL TUTARI VE ÖDEMELER

 • Ödül   : 100.000 YTL
 • Ödül   :  60.000 YTL
 • Ödül   :  30.000 YTL

Mansiyon (5 adet): 20.000 YTL

Satın alma (gerekli görüldüğü takdirde): 20.000 YTL

Yarışmacılara ödülleri ilgili oda payları kesildikten sonra net olarak ödenecektir.

İLETİŞİM ADRESİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 21100 Elazığ Caddesi - Yenişehir Tlf:0 412 2294880 (18 hat)  Faks:0 412 2244173

  

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 9189
Dosyalar