TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

İSMETPAŞA CADDESİ KENTSEL TASARIM YARIŞMASI

MERKEZ
03.04.2012

Uşak kentinin önemli ticaret merkezi yaya ve taşıt sirkülâsyonunun yoğun olduğu İsmetpaşa Caddesi (sınırları hâlihazır haritada belirtilen), mevcut belediye binası çevresi ve etkilenme alanının kentsel tasarımının verilen ihtiyaç programı doğrultusunda geliştirilmesi ve projelendirilmesidir.

İSMETPAŞA CADDESİ KENTSEL TASARIM YARIŞMASI

1.YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ:

Yarışmanın adı "Uşak Belediyesi, İsmetpaşa Caddesi ve Çevresi  Ulusal Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması"dır. 

Uşak Belediyesi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında, "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği" uyarınca ve TMMOB Mimarlar Odası Uşak Temsilciliği danışmanlığında; serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

2.YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU:

Yarışma alanı; sınırları hâlihazır haritada belirtilen (Bkz. Ek-1) İsmetpaşa Caddesi, Hükümet Meydanı, Tiritoğlu Parkı, Ulu Camii meydanı, parkı ve yakın çevresi, Cumhuriyet Meydanı, Burma Camii meydanı, parkı ve yakın çevresi, İmparator Çay Bahçesini kapsamaktadır. 

Yarışmanın konusu Uşak kentinin önemli ticaret merkezi yaya ve taşıt sirkülâsyonunun yoğun olduğu İsmetpaşa Caddesi (sınırları hâlihazır haritada belirtilen), mevcut belediye binası çevresi ve etkilenme alanının kentsel tasarımının verilen ihtiyaç programı doğrultusunda geliştirilmesi ve projelendirilmesidir. 

Yarışmanın amacı, bu konuda günün mimarlık, şehircilik kentsel tasarım, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden ekonomik çözümlere varmak ve güzel sanatları teşvik etmektir.

3.YARIŞMANIN AMACI:

Uşak kent merkezi içinde yer alan korunmuş kültürel miras varlığına karşı yoğun yapılaşmanın da etkisiyle sosyal – kültürel donatıların ve yeşil alanların yetersizliği önemli bir problem oluşturmaktadır. Bu problemlerin çözümüne yönelik olarak; 

 

 • Uşak kent merkezinde yer alan Belediye Binası, İsmet Paşa Caddesi ve çevresinin, bir bütün olarak ele alınması ve kent ilişkisinin kurgulanması, 
 • Kent merkezinde görsel ve fiziksel kalitenin arttırılarak, kent imgesine ve yaşamına olumlu katkı sağlayacak mekânlar oluşturulması, 
 • Alanın iyileştirilmesine yönelik tasarım ilkelerinin, estetik, işlevsel, ekonomik ve çağdaş çözümlerinin ortaya konulması,
 • Belediye Binası çevresinde İsmetpaşa Caddesi boyunca kent meydanı da dâhil bugüne kadar korunmuş olan kamusal - kentsel mekânların, bütünlüğünü bozan unsurlardan arındırılarak, kullanım değerlerinin geliştirilerek zenginleştirilmesi, kent insanına bütünlük içinde sunulması dolayısıyla kent kimliği içindeki yerinin tanımlanması,
 • Yarışma alanı içinde kentsel yaşama koşulları ve var olan fiziksel çevre kalitesinin arttırılması, yaya - taşıt ilişkilerinin düzenlenmesi, yerel yönetimlerin geleceğe yönelik çevre kararlarına ve gelecekteki imar planı yenilenmesine veri oluşturması,
 • Öneri tasarımda,  Mevcut Belediye Hizmet Binası ile yatayda ve düşeyde (cephe vb.) bütünleşme sağlayıcı mimari önerilerin geliştirilmesi,
 • Mimari önerilerde, günümüz kadar gelecekteki işlevleri de karşılayabilme açısından esneklik özelliğinin göz önünde tutulması,
 • Yapılacak düzenlemelerin ve önerilerin, gerçekleşme aşamasında, Belediye Hizmet Binası‘nın günlük işlerini sürdürmesine mümkün olduğunca engel olmadan yapılabilmesinin gözetilmesi,
 • Ulaşım düğümünün çözülmesine katkıda bulunabilecek şematik öneriler geliştirilmesi, 
 • Önerilerde yeraltına alınmış çözümler geliştirilmemesi ve İsmetpaşa Caddesinin yaya öncelikli tek yönlü taşıt trafiğinin akacak biçimde tasarlanması,
 • Tasarımda, engellilerin hareketliliğinin göz önüne alınması,

 

Not: Alan için öngörülen imar planı, yarışma için veri olarak alınmayacaktır. 

 

4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 

Yarışmaya en az bir Mimar, bir şehir plancısı ve bir peyzaj mimarı bulundurmak koşulu ile T.M.M.O.B. ilgili odalarına kayıtlı üyelerden oluşan ekipler katılabilir. Ekip başı kimlik zarfında belirtilecektir.

Yarışmacıların;

 

 • Şartname ve yer görme belgesi alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak(ekip adına bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin (Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası) üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda veya sürecinde olmamak,
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
 • Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak,
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 

 

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış sayılacak ve isimleri, yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odasına bildirilecektir.

 

5. YARIŞMA JÜRİSİ VE ÖDÜLLERİ 

5.1 -Danışman Jüri Üyeleri

 

Ali ERDOĞAN         Mimar (S.Ü)        Uşak Belediye Başkanı

Tuncay YILMAZ         Hrt Müh.(İ.T.Ü)    Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürü

Yüksel DOĞAN         Hrt Tekn.(Dicle Ü.)    Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü

Vedat ÖZEN            Mimar    (DGSA)    Mimarlar Odası Uşak Temsilcisi

Öner KARGI            Mimar    (Anadolu Ü)    Mimarlar Odası Uşak Temsilcisi

 

5.2 – Asil Jüri Üyeleri

Yakup HAZAN        Y. Mimar Rest. Uz. (ADMMA - ODTÜ)(Jüri Başkanı)

Hüseyin BÜTÜNER     Y. Mimar (ODTÜ) 1987

Ömer GÜLKAL         Dr. Peyzaj Mimarı (AÜ) 1988

Mehmet OCAKÇI          Prof.Dr. Y. Mimar (İTÜ) 1979 (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Ahmet Değer ÖZKAN    Mimar (ADMMA) 1979

 

5.3 - Yedek Jüri Üyeleri 

Turan ÜNLÜ            Mimar    (DEÜ)        Mimarlar Odası Uşak Temsilcisi

Şerif HEPCAN        Doç. Dr. Peyzaj Mimarı (EÜ)

Engin EYÜBOĞLU        Dr.Y.Şehir Plancısı    (İTÜ)

 

5.4 - Raportörler 

Tuba YILDIRIM         Mimar(OGÜ)          Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Mustafa DAYIOĞLU    İnşaat Müh. (İKÜ)     Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

 

5.5 – Raportör Yardımcısı

Gürkan UĞRASIZ        İnşaat Tekn. (GÜ)     Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

 

5.6 - Ödüller ve Ödeme Biçimi 

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen eserlere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir. Ödemeler yarışma sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir ay içinde gerçekleşecektir.

 

Birinci ödül     :    30.000.- TL

İkinci ödül     :    20.000.- TL

Üçüncü ödül:    10.000.- TL

 

1. Mansiyon :      5.000.- TL 

2. Mansiyon :      5.000.- TL 

3. Mansiyon    :      5.000.- TL 

4. Mansiyon :      5.000.- TL 

5. Mansiyon    :      5.000.- TL 

 

Satınalma    :    10.000.- TL (Satınalma adedi jüri tarafından belirlenecektir.)

 

Jüri Değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra 30 gün içinde, yukarıda yazılı ödül, derece, mansiyon ve satın alma tutarlarını, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu`nun 29. Maddesine istinaden ödüller net olarak ödenecektir.

TMMOB Ana yönetmeliği uyarınca mesleki yarışmalardan derece ve mansiyon kazananların ödüllerinin %5`i kesilerek, Meslek Odaları Payı olarak ilgili oda hesap numaralarına yatırılacaktır. 

 

 

6. YARIŞMA TAKVİMİ:

 

Yarışmanın ilanı            :      26.03.2012    

Sorular için son gün        :     26.04.2012

Cevaplar için son gün        :    02.05.2012

Yer görme için son gün        :    06.06.2012

Teslim tarihi                :     20.06.2012

Jüri değerlendirme        :     28.06.2012

Sonuçların İlanı            :    03.07.2012

 

7. YARIŞMA KİTAPÇIĞININ ELDE EDİLMESİ VE YER GÖRME TARİHİ:

 

7.1. Yarışma Kitapçığının Elde Edilmesi:

Yarışmacılar, yarışma kitapçığını; Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı No:137 Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Üst Yapı Birimi`nden elden alacaklardır ya da banka dekontu karşılığında ödemeli kargo ile adreslerine gönderilecektir.

Şartname Alınması bedeli olan 50.00 TL Ziraat Bankası Merkez Şubesi IBAN: TR210001000256363811695002 no`lu hesabına yatırılacak ve dekontu isim ve adres ile birlikte yukarıdaki adrese elden teslim edilecek veya posta - fax ( 0276 231 41 53 ) ile gönderilecektir. Dekontu alan Belediye, yarışmacı adresine şartnameyi iadeli taahhütlü olarak gönderecektir.

 

7.2. Yer Görme Tarihi:

Yarışmacılar yer görme işlemini 06.06.2012 tarih saat 17.00`ye kadar yapacak ve ilgili belgeyi mesai saatleri içinde Uşak Belediyesi İsmetpaşa Caddesi ve Çevresi Ulusal Mimarlık -  Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması Raportörlüğü"nden alacaklardır. 

 

8. SORU VE CEVAPLAR:

Yarışmacılar yarışmaya ilişkin sorularını ve açıklanmasını istedikleri konuları, 26.04.2012 günü saat 17.00`ye kadar yarışma raportörlüğünün ( usakismetpasaprojesi@gmail.com ) adresine elektronik posta yolu ile göndereceklerdir. Cevaplar 02.05.2012 günü saat 17.00`ye kadar yarışmacılara elektronik posta yolu ile gönderilecektir. Ayrıca tüm soru ve cevaplar web ortamında http://www.usak.bel.tr/  ve http://www.izmimod.org.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

 

9. JÜRİ TOPLANTI TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ:

Jüri 28.06.2012 günü toplanarak yarışma esaslarına uygun olarak çalışmalarına başlayacaktır. Jüri çalışmaları sonunda hazırlayacağı raporuna göre Uşak Belediyesi yarışma sonucunu en az bir ulusal gazetede ilanını sağlayacak, bülten ve dergilerde ise kamuoyunu bilgilendirecektir. Jüri raporu çoğaltılarak bütün yarışmacılara da iletilecektir.

 

10. SONUÇLARIN İLANI:

Yarışma Sonuçları, değerlendirme çalışmalarının bitiminde tutanak ve raporların jüri başkanı tarafından idareye teslimini izleyen en geç 15 gün içinde Gazete‘de ve ilgili meslek odalarının yayın organlarında ilan edilecektir.

 

11. PROJENİN SERGİLENMESİ – KOLOKYUM:

Sergi, kolokyum tarihi ve yeri yarışma sonuçları ile birlikte ilan edilecektir. Yarışmaya katılanlar, eserlerin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserlerinin yer almasını kabul ederler. Yarışmaya katılan tüm projeler, sonuçların ilanını takiben 30 gün süre ile Uşak Belediyesi`nce sergilenecektir. Sergide yarışma şartnamesi ve jüri raporundan örnekler bulundurulacaktır. Sergi süresi içinde kolokyum düzenlenecektir.

 

12. YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER: 

Yarışma alanına ilişkin şartname, bilgiler ve projelendirme aşamasında kullanılacak belgeler yarışmacılara verilecek yarışma CD‘si içinde yer almaktadır. Yarışmacılar bilgi için http://www.usak.bel.tr/ adresinden yararlanabilirler. 

 

 

 • Yarışma şartnamesi
 • 1/5000 harita(EK-3)
 • 1/1000 ölçekli yarışma alanı ile yakın çevresini gösterir uygulama imar planı, plan lejantı ve plan notları (EK-2)
 • 1/1000 ölçekli hâlihazır harita (EK-1)
 • Jeolojik Belge
 • Meteorolojik bilgiler
 • Hava fotoğrafı
 • Fotoğrafların çekildiği pafta

 

 

13.YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

 

Adı    : Uşak Belediyesi İsmetpaşa Caddesi ve Çevresi Ulusal Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması

Adresi            : Cumhuriyet Mah. 4. Sigorta Cad. Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi / UŞAK

Telefon Numarası        : 0276 231 47 23 - 318/319  -  0532 293 90 64

Fax Adresi            : 0276 231 41 53

Web Adresi            : usakismetpasaprojesi@gmail.com 

 

Okunma Sayısı: 3348