TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

MESLEKİ TANINIRLIĞIMIZDAKİ EN ÖNEMLİ ADIM

MERKEZ
12.06.2006

İLK KEZ;

MESLEKİ KODLAMAMIZ YAPILARAK TÜRK MESLEKLER SÖZLÜĞÜNDE YER ALDIK.

 

Türk Meslekler Sözlüğü Nedir?

TÜRK MESLEKLER SÖZLÜĞÜ;

Türk Meslekler Sözlüğü(TMS); Meslek sınıflandırma sistemi içinde yer alan meslek ünvanlarının, meslek tanımı ve görev ve işlem basamaklarının da yer aldığı, meslek kodları halinde düzenlenmiş halidir.        

Türk Meslekler Sözlüğü(TMS); işgücü piyasasında mevcut olan mesleklerin ISCO-88‘e göre sınıflandırıldığı ve mesleklerin unvanlarının, tanımlarının, görevlerinin ve kodlarının yer aldığı Meslek Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ülkemizin önemli ve bu alandaki yegane kaynağıdır.

TMS‘NİN YARARLARI

  • TMS; öncelikle İŞKUR birimleri arasında, sonra da işçi, işveren ve Kurum çalışanları arasındaki görüşme ve yazışmalarda, buna ek olarak da, akademik ve bilimsel kurum ve kuruluşların ilgili bölümlerinin çalışmalarında kullanılır.
  • İş piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerdeki işgücü ile açık iş‘in eşleştirilmesine olanak sağlar.
  • Ülke çapında ortak, dolayısıyla standart bir meslek terminolojisi ve tanım birliği sağlar.
  • İşgücü piyasasında bulunan mesleklerin, kod ve unvan tanımlarında, standardizasyonunu sağlar.
  • İşgücü piyasası hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ilgililere, çalışma hayatındaki mevcut meslekleri; kod, unvan, tanım ve işlem basamakları ile tanıtır.
  • İşgücü iş piyasasına ve işsizlere ilişkin istatistiksel verilerin sağlam ve sağlıklı bir şekilde hazırlanmasına, iş analizi çalışmalarının objektif olarak yapılmasına  ve dolayısıyla işsizlik sorunlarına tam ve doğru olarak teşhis konulmasına olanak sağlar.
  • İstihdam ve eğitim politikaları ve bu politikalara dayalı olarak hazırlanan plan ve programların sağlıklı ve günün koşullarına göre hazırlanmasına katkı sağlar.
  • İşgücü ekonomisi ile ilgili çevrelerin,istatistiki bilgi derleyen,insangücü kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili olan kurum ve kuruluşların, insangücü-işgücü ve eğitim plancılarının ve uygulayıcılarının çalışmalarında  kaynak olarak yararları vardır.

 

İLK KEZ;

MESLEKİ KODLAMAMIZ YAPILDI.

Bugüne kadar Bahçe Mimarı olan mesleki kodlamamız "Peyzaj Mimarı" olarak düzeltildi.

 

  

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

 

MESLEK BİLGİ YAPRAĞI

 

 

 

I. MESLEK  ADI:BAHÇE MİMARI                                                         Meslek Kodu: 2141.01

 

 

 

II. MESLEK TANIMI: Bir arazi parçasının daha cazip bir hale getirilmesi için planlar ve projeler yapan, parklar, spor ve eğlence yerleri için planlar hazırlayan kişidir.

 

 

 

III. GÖREV VE İŞLEMLER : Bahçe Mimarı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

•a)      Ticari, edüstriyel ve yerleşim siteleri ve kamu binalarının bahçe ve alanlarına estetik görünüm verme amacıyla plan ve düzenlemeler yapıp çalışmalara nezaret etmek,

•b)      Düzenlenecek yerin drenaj, zemin toprağı, ağaçlar, kaya oluşumunu tetkik edip binaları, tesisleri göz önünde tutarak tanzim şartlarını incelemek,

•c)       Bölgenin yol, trotuar,  bina, köprü, çit ve kanalizasyonunu gösteren krokiler ve mikyaslı projeler hazırlamak,

•d)      Nerelerde ne cins ağaç, çalı ve çiçek dikileceğini tavsiye ederek bu işlerin o alanın genel görünüşü ve mimari yapıları ile ahenkli bir tarzda gerçekleştirilmesini sağlamak,

•e)      Bir bölgenin düzen ve dağılımı ile ilgili  şartnameleri ve maliyet keşiflerini yaparak şartname ve maliyetin mahalli tüzük ve yönetmeliklere uygunluğunu inceleyip tavsiyelerde bulunmak,

•f)        Spor, eğlence , parklar ve meydanlar için fide , heykel ve diğer eşyaların  mübayası da dahil olmak üzere plan detaylarının uygulanmasına nezaret etmek,

•g)      Spor, eğlence, parklar ve meydanların tespiti için kuruluşlarla görüşmelerde bulunup bu faaliyetlerin geliştirilmesini koordine etmek,

•h)      Yapılan projelerin tetkik ve tasvibinden sonra uygulamada plana uygunluğunu sağlamak,

    vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

 

 

  

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

 

MESLEK BİLGİ YAPRAĞI

 

 

I. MESLEK  ADI: PEYZAJ MİMARI                                                             Meslek Kodu:2141.01

 

 

II. MESLEK TANIMI: Doğa ve çevrenin, insanın ihtiyaçlarını en iyi  karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi  ve yönetimi konularında çalışan nitelikli kişidir.

 

 

 

III. GÖREV VE İŞLEMLER : Peyzaj Mimarı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

•a)      Ülkesel ve yerel ölçeklerdeki fiziksel planlama çalışmalarında yer alarak, kültürel ve doğal değerlerin korunması ve sürdürülmesi temelinde alan kullanım projeleri üretmek,

•b)      Doğal çevrenin kalitesinin korunması için ekosistem ve kaynak analizi yapmak, korunacak alanların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, koruma alanı statüsündeki yerlerin (doğal sit alanlar,milli parklar, tarihi ve arkeolojik alanlar vb.) gelişme ve yönetim planlarını yapmak, Bozunuma uğramış alanların onarımı için planlama yapmak ve yürütmek, Tarihi peyzaj öğelerinin korunması ve iyileştirilmesi alanında çalışmalar yapmak,

•c)       Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla bu kaynaklara yönelik envanter oluşturma, haritalama, analiz, rapor, planlama ve koruma çalışmaları yapmak,

•d)      Doğal ve kültür bitki örtüsü eğitimi ile tüm tasarım ve planlama çalışmalarında bitkisel   tasarım projeleri yapmak ve uygulamak,

•e)      Tasarım ve planlama çalışmalarıda çevre kirliliği ile ilgili olumsuzlukları önleyici bitkisel hava koridorları,bitkisel perdeleme teknikleri ile bitkisel duvarlar oluşturmak,

•f)        Turizm alanlarının fiziksel planlamalarında doğal ve kültürel değerlerin korunması için ekolojik öncelikli planlar hazırlamak,

•g)      Kentsel açık-yeşil alanların etüd,plan ve projelerini hazırlayarak düzenlenmesi işlemlerini yapmak,yapı dışında kalan açık alanların, Özel ve kamuya ait alanların peyzaj planlamasını yapmak,

•h)      Çevresel etki değerlendirme çalışmalarının koordinasyonu ve projelendirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek,

•i)        Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak, Çevre sorunlarının (çevre kirlenmesi, erozyon vb.) giderilmesi için gerekli çalışmalar yapmak,

•j)        Arazi kullanımının çevreye uygunluğunu değerlendirmek, Özel veya resmi kuruluşlara ait bahçeleri düzenlemek,

•k)       Rekreasyon alanları, parklar ve oyun alanları, turizm ve dinlenme tesisleri, kentsel ve kırsal yerleşim alanları, kültürel alanlar; hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, arboretumlar, açık-müze ve amfitiyatrolar, okul ve üniversite kampüsleri, ticari endüstriyel alanlar,  yat limanı ve su kıyıları, kentsel yaya alanları, tarımsal alanlar, karayolları vb.  tasarlamak, yapısal ve bitkisel projelerini yapmak, uygulamak ve yönetmek,

•l)        Çevre sorunları, kaynak yönetimi, iklim kontrolü, yaşlı ve özürlü kişiler için planlama vb. konularda güvenilir ve çevresel açıdan bilinçli tasarımlar yapmak,

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

 

 

YİNE İLK KEZ ;

MESLEKİ ANALİZİMİZ GÜNCELLENDİ.

 

Önceki Tanım;

  

PEYZAJ MİMARI

_________________________________________________  

TANIM

Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi  karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında çalışan kişidir.    

GÖREVLER

-         Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapar,

-         Çevre sorunlarının (çevre kirlenmesi, erozyon vb.) giderilmesi için gerekli çalışmalar yapar,

-         Arazi kullanımının çevreye uygunluğunu değerlendirir,

-         Özel veya resmi kuruluşlara ait bahçeleri düzenler.

KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER

-         Bilgisayar,

-         Çizim araç-gereçleri,

-         Arazi ölçüm aletleri, toprak işleme ve tesviye araçları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Peyzaj mimarı olmak isteyenlerin;

-         Üst düzeyde genel yeteneğe,    

-         Şekil ilişkilerini görebilme yeteneğine,

-         Estetik görüşe sahip,

-         Yaratıcı,

-         Çevre, sanat, kültür olaylarına duyarlı ve doğayı seven

kimseler olmaları gerekir.     

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Peyzaj mimarı çalışmalarını büroda ve açık arazide yürütür. Açık arazideki çalışmalar yaz aylarında, kapalı alandaki çalışmalar ise kış aylarında yapıldığı için çalışma ortamı genelde sıcaktır. Açık arazide çalışma ortamı tozlu ve  gübre kokulu olabilir. Peyzaj mimarı çalışırken yatırım proje uzmanı, şehir plancısı, ziraat ve orman mühendisleri, işçiler, yöneticiler ve diğer personelle iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüklerinde, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi çeşitli kamu kuruluşlarının çevre, yeşil alan ve peyzaj düzenleme birimlerinde, Tarım ve Köy İşleri, Orman Bakanlığı il ve ilçe teşkilatları ile araştırma enstitülerinde, özel peyzaj mimarlığı bürolarında, çeşitli turizm tesislerinde, süs bitkileri üreten ve pazarlayan özel işletmeler ve fidanlıklarda çalışma olanağı bulunmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilebilen çeşitli üniversitelerde  Peyzaj Mimarlığı bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS)  yeterli "Sayısal (SAY)" puan almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince; Botanik, Fizik, Kimya, Matematik, Peyzaj Mimarlığı Çizim Tekniği, Jeoloji, Meteoroloji, Tarımsal Ekoloji, Mimarlık Bilgisi, Sera Salon Süs Bitkileri, Kaynak Analizi, Tarım Ekonomisi, Bilgisayar Programlama, Peyzaj Ekolojisi, Toprak Bilgisi, Bitki Koruma, Ölçme Bilgisi, Bitki Kompozisyonu, Alan Planlaması, Peyzaj Mimarlığı Temel İlkeleri, Sera Tekniği, Şehir Bölge Planlama Temel İlkeleri, Ağaçlandırma, Kırsal Planlama, Bitki Örtüleri, Proje, Maket Tekniği, Mevsimlik Çiçekler, Peyzaj Onarım Tekniği, Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Süs Bitkileri Gübrelemesi vb. dersler verilir. Peyzaj mimarlığı bölümünde 3. ve 4. sınıflarda ikişer aylık staj uygulanmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi olarak göreve başlarlar ve gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler.

BENZER MESLEKLER: Çevre mühendisliği, iç mimarlık, mimarlık.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

-         Eğitim süresince, koşulları uyan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim ve harç kredilerinden, özel ve kamu kuruluşlarının açtığı burslardan yararlanabilirler.

-         Bu alanda eğitimini tamamlayan kişi mesleğine uygun bir işe yerleştiği takdirde özel kuruluşlarda net asgari ücretin 3-4 katı, kamu kuruluşlarında ise teknik hizmetler sınıfından ücret alabilir.

-         Kendi bürolarını açanların kazanç durumu değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

-        İlgili eğitim kurumları,

-        Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

-        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl  Müdürlükleri.

 

 

Güncellenen tanım;

 

          TC. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

         TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

            MESLEK ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  

PEYZAJ MİMARI  

Peyzajı oluşturan doğal ve kültürel bileşenlerin ve çevrelerin koruma - kullanım dengesi gözetilerek; ekolojik, ekonomik, estetik ve işlevsel ölçütlere uygun (olarak) planlaması, tasarımı, onarımı, korunması ve yönetim konularında bilim ve sanat temelinde proje üreten kişidir.

Görevler (Yaptıkları İşler)

Peyzaj Mimarlığı‘na ilişkin konularda; planlama, yapısal ve bitkisel tasarım, proje uygulama / yapım, bakım, yönetim, fizibilite, denetim, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermektir.

•-          Peyzaj planlama alanında:

•-          Ülkesel ve yerel ölçeklerdeki fiziksel planlama çalışmalarında yer alarak, kültürel ve ve doğal değerlerin korunması ve sürdürülmesi temelinde alan kullanım projeleri üretir.

•-          Korunacak alanların belirlenmesi çalışmalarını yürütür, koruma alanı statüsündeki yerlerin (milli parklar, tarihi ve arkeolojik alanlar vb.)  Gelişme ve Yönetim Planlarını yapar.

•-          Sulak alanlar, akarsu koridorları, maden ocakları, katı atık depolama alanları, ormanlar gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş veya edilmekte olan alanların sürdürülebilirliği ve onarımı için planlama yapar.

•-          Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla bu kaynaklara yönelik envanter oluşturma, haritalama, analiz ve planlama koruma çalışmaları yapar,

•-          Turizm alanların fiziksel planlamalarında doğal ve kültürel değerlerin korunması için ekolojik öncelikli planlarını hazırlar.

•-          Kentsel açık ve yeşil alan sistem(ler)i oluşturulmasını sağlar.

•-          Peyzaj tasarımı alanında:

•-          Kentsel yerleşimlerin bir bölümünü ya da bütününü kapsayan kentsel tasarım ve kent yenileme çalışmalarını yürütür.

•-          Topluma açık yeşil alanların (parklar, meydanlar, dinlenme alanları, yaya yolu ve bölgesi, kıyı bantları, botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri, çocuk bahçeleri, oyun alanları spor alanları, otopark vb.) yapısal ve bitkisel tasarımını yapar, uygulama ve bakımını yürütür.

•-          Toplu konut alanları ve toplu kullanım ortamlarında (üniversite kampusları, alışveriş merkezleri, toplu işyerleri vb.) yapısal ve bitkisel tasarım, uygulama ve bakım çalışmalarını yapar.

•-          Turizm ve dinlenme tesisleri, eğlence tesisleri (lunapark, aquapark vb.) ve su kıyısı rekreasyon tesislerinin yapısal ve bitkisel tasarımını yapar, uygular ve bakımını yürütür.

•-          Tarımsal amaçlı çiftlik ve hobi bahçeleri tasarlar, uygular ve bakımını yürütür.

•-          Çevre koruma ve peyzaj onarımı alanında:

•-          Çevre kirlenmesi, arazi bozunumu gibi çevre sorunlarının giderilmesi, bozulan yerlerin onarımı ve çevre kalitesinin yükseltilmesi için karayolları, maden ocakları, hareketli kumul alanları, havzalar, deniz kıyı kirliliği, dere kenarları, bataklıklar, katı atık depo alanları, tahrip olmuş tarım alanları, tahrip olmuş orman alanları gibi ortamlarda gerekli planlama, yapısal ve bitkisel tasarım, mühendislik, uygulama ve danışmanlık hizmetlerini yürütür.

•-          Peyzaj mühendisliği hizmetlerini ilgilendiren sulama, aydınlatma, drenaj, atık bertaraf etme, arazi biçimlendirme (grading) gibi çalışmalarını yürütür.

•-          "Çevresel Etki Değerlendirmesi" çalışmalarında yer alarak raporlarını hazırlar.

•-          Peyzaj yönetimi alanında:

•-          Kentsel veya kırsal peyzaj yönetimi konularında fikir üretimi, projelendirme, uygulama, izleme, denetleme ve danışmanlık hizmetlerini yürütür.

•-          Kırsal yerleşim kalkınma programlarında yer alır ve köy yenileme çalışmaları yapar.

•-          Bölge, yöre ve havza yönetimi çalışmalarında yer alır.  

Kullanılan Alet ve Malzemeler

Peyzaj Mimarları aşağıdaki alet ve ekipmanlardan yararlanır;

•-          Uydu verileri, hava fotoğrafları, harita, planlar

•-          Bilgisayar donanım ve programları (GİS, Uzaktan algılama, bilgisayar destekli tasarım ve boyutlarında vb)

•-          Çizim araç - gereçleri, maket ve boyama malzemeleri

•-          Arazi ölçüm aletleri (GPS, teodolit, altimetre vb.)

•-          Toprak işleme şekillendirme çalışmalarında kullanılan alet - ekipman

•-          Görüntü sistemleri (video kamera, fotoğraf makinesi) 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikleri

            Peyzaj Mimarı olmak isteyenlerin;

•-          Doğal ve kültürel çevreyi tanıma ve algılama yeteneğine,

•-          Tasarım - planlama mantığı ve ilkelerini tanımlayabilme yeteneği ve becerisine,

•-          Estetik görüşe,

•-          Yaratıcı ve üç boyutlu düşünme yeteneğine

•-          Kültürel altyapıya,

•-          Doğadaki zor koşullarda çalışabilme azmi ve isteğine sahip olan idealist kimseler olması gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Peyzaj Mimarı çalışmalarının büyük bölümü doğal alanlarla ilgilidir. Bunun yanında kentsel veya kırsal ortamlarda ve yerleşim alanları içinde de çalışırlar. Çalışmalarını büroda ve açık arazide yürütür. Büro dışındaki alan çalışmaları, mevsime göre zor koşullarda olabilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları 

Yerel Yönetimler başta olmak üzere birçok kamu kurumu çalışma alanıdır. Yatırım Planlama Müdürlükleri, İmar Daire Başkanlıkları / Müdürlükleri, Çevre Koruma Daire Başkanlıkları, Park ve Bahçeler Müdürlükleri, Şehir ve Bölge Planlama Müdürlükleri, Kentsel Tasarım Müdürlükleri, Kültür ve Tabiatı Koruma Kurulları, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası gibi kamu kuruluşlarının Çevre ve Doğa Koruma, Fiziksel Planlama, ÇED, korunan alan koruma ve planlama birimleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı, Turizm Araştırma Enstitüleri, turizm tesisleri, özel peyzaj mimarlığı - mimarlık - şehir planlama - inşaat mühendisliği büroları ya da firmaları, süs bitkileri ve cansız materyal üreten pazarlayan özel işletmelerde çalışma olanağı bulunmaktadır. 

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS)  yeterli "Sayısal (SAY)" puan almak gerekmektedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Peyzaj Mimarlğı programları birçok üniversitede ve Mimarlık, Orman, Ziraat, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakülteleri gibi değişik fakülteler altında yer almaktadır. Bu programlarda dersler başlıca şu ana konuları içermektedir;

•1.      Yapısal ve bitkisel tasarıma ve uygulamaya yönelik dersler,

•2.      Kentsel ve kırsal planlamaya yönelik dersler,

•3.      Peyzaj Mimarlığında kullanılan yapısal ve bitkisel materyalin tanıtımına ve kullanımına yönelik dersler

•4.      Mühendislik dersleri

•5.      Doğal ve sosyal bilimler kökenli dersler

Eğitim süresince Botanik, Fizik, Kimya, Matematik, Çizim Tekniği, Jeoloji, Jeomorfoloji, Meteoroloji, Tarımsal Ekoloji, Kaynak Analizi, Tarım Ekonomisi, Peyzaj Ekonomisi, Bilgisayar Destekli Tasarım, Temel Tasarım, Peyzaj Ekolojisi, Mimarlık Bilgisi, İç Mekan Bitkileri, Doğal Bitki Örtüsü, Toprak Bilgisi, Bitki Koruma, Ölçme Bilgisi, Bitki Kompozisyonu, Ekolojik Planlama, Alan Kullanım Planlaması, Planlama Teknik, Turizm ve Rekreasyon Planlaması, Kıyı Alanların Planlaması, Karayolları Peyzaj Planlaması, Peyzaj Mimarlığı Temel İlkeleri, Proje 1 - 2 - 3, Peyzaj Konstrüksiyonu, Peyzaj Mühendisliği, Kent Planlama, Ağaçlandırma, Kırsal Planlama, Kentsel Tasarım, Proje, Maket Tekniği, Dendoroloji (Bitki Materyali), Mevsimlik Çiçekler, Planlama ve Tasarım stüdyoları, Peyzaj Biyolojik Onarım Tekniği, Çevresel Etki Değerlendirme, Sanat ve Kültüre Giriş, Süs Bitkileri Gübreleme vb. dersleri verilir.

Peyzaj Mimarlığı bölümünde 3. ve / veya 4. sınıflarda ikişer aylık staj uygulanmaktadır.

Meslekte İlerleme

Lisans ya da lisansüstü eğitimini tamamlayan kişiler; eğitim birimlerinde öğretim elemanı olarak, Kamu sektöründe uzmanlık, şeflik, müdürlük gibi, özel sektörde ise proje yöneticisi, uzman peyzaj mimarı gibi görev kademelerinde bulunarak mesleklerinde ilerleyebilir.

Benzer Meslekler  

Ekolojik öncelikli planlama ve tasarım yapan başka bir meslek bulunmamaktadır. Şehir ve Bölge Planlama ve Mimarlık meslekleri ile hizmet tipi ve üretim konusunda benzerlikler taşımaktadır.

Ekolojik veri tabanlı Ziraat Mühendisliği, Orman Mühendisliği vb. gibi mesleklerle veri alışverişinde bulunur. Fiziksel planlama eğitimi bir tek Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininde olduğundan kırsal ve kentsel rekreasyon projelerini peyzaj mimarları hazırlar ve uygular.

Çevre ve peyzajların korunması ve sürdürülmesi çalışmalarında biyolog, coğrafyacı, jeolog, jeomorfolog ve çevre mühendisleri, coğrafyacı, jeolog, jeomorfolog ve çevre mühendisleri, Tasarıma yönelik çalışmalarında ise sanat tarihçisi, sosyolog, inşaat mühendisi, ressam ve heykeltıraşlar katkıda bulunabilir.

Burs, Kredi ve Ücret Durumu

Lisans veya Lisans Eğitim süresince, koşulları uyan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu

öğrenim ve harç kredilerinden, özel ve kamu kuruluşlarının açtığı burslardan veya yurtdışı

burslardan yararlanabilirler. Bazı öğrencilere büro ve işletmelerde yarı zamanlı iş

olanağı da bulunmaktadır.

Eğitimini tamamlayan kişi mesleğine uygun bir işe yerleştiği takdirde özel kuruluşlarda

net asgari ücretin 3 - 4 katı, kamu kuruluşlarında ise teknik hizmetler sınıfından ücret

alabilir.

Okunma Sayısı: 32631