TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

ZONGULDAK LAVUAR KORUMA ALANI VE ÇEVRESİ KORUMA, PLANLAMA, KENTSEL TASARIM, MİMARLIK VE PEYZAJ DÜZENLEME PROJE YARIŞMASI

MERKEZ
01.04.2010

  

ZONGULDAK

LAVUAR KORUMA ALANI VE ÇEVRESİ

KORUMA, PLANLAMA, KENTSEL TASARIM, MİMARLIK VE PEYZAJ DÜZENLEME PROJE YARIŞMASI

Yarışmanın türü, şekli, konusu ve yeri: "Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Proje Yarışması" işidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‘nun 23. maddesi ve MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ uyarınca, TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası üyelerinin katılımına açık, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yapılacaktır. Yarışmaya konu alan, kent merkezinde yer almakta ve kentin İstanbul girişinin ana ulaşım aksı olan Milli Egemenlik Caddesi‘ne cepheli yaklaşık 8.3 hektar yüzölçümlü bir alanı kapsamaktadır.

Yarışmaya Katılım Esasları: Yarışmaya en az bir mimar, bir şehir plancısı ve bir peyzaj mimarı bulundurmak koşulu ile TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası‘na kayıtlı üyelerden oluşan ekipler katılabilir. Yarışmacı ekiplerin alanın niteliğine bağlı olarak diğer disiplin alanlarından danışmanlık hizmeti almaları tavsiye edilmektedir.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘nin (Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası) üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,

 • Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,

 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,

 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

 •  Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

 • Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek,  sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

 • Şartname alarak isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek ve şartname alındı belgesini almak (ekip adına bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

 • Yer görme belgesi almış olmak,

 • Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış sayılacak ve isimleri, yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odasına bildirilecektir.

Yarışma Takvimi:  

Yarışmanın İlanı                 : 30.03.2010

Sorular İçin Son Gün         : 26.04.2010

Yanıtların Verilmesi           : 03.05.2010            

Yer Görme İçin Son Gün   : 01.06.2010

Son Teslim Tarihi               : 15.06.2010

Jüri Değerlendirme            : 19.06.2010 

Sonuçların İlanı                  : 24.06.2010

Kolokyum                         : Sonuçların ilanı ile bildirilecektir.

Sergi                                 : Sonuçların ilanı ile bildirilecektir. Sergi süresi 15 gündür.

Danışman Jüri Üyeleri:

Erdal ATA- Zonguldak Valisi

İsmail EŞREF - Zonguldak Belediye Başkanı

Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü

Burhan İNAN - TTK Genel Müdürü       

M. Yesari SEZGİN- Zonguldak Kent Konseyi Başkanı

Turhan DEMİRTAŞ - TMMOB Mimarlar Odası Zonguldak Temsilcisi

Erdoğan KAYMAKÇI - TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu Temsilcisi

Asli Jüri Üyeleri:

Prof. Dr. Gülşen ÖZAYDIN (Jüri Başkanı)- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kentsel Tasarım Bilim Dalı Üyesi (Mimar- Kent Tasarımcısı)

Doç. Dr. Emre MADRAN-  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi (Mimar)

Doç. Dr. Aysun ÖZKÖSE- Karabük Üniversitesi, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Restorasyon Ana Bilim Dalı Başkanı (Mimar-Şehir Plancısı)

Doç. Dr. İclal Sema DİNÇER- Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge Planlama Bölümü, Kentsel Yenileme ve Koruma Bilim Dalı Öğretim Üyesi (Mimar- Şehir Plancısı)

Yrd. Doç. Dr. Aslı ÖĞÜT ERBİL- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi (Şehir Plancısı-Peyzaj Plancısı)

Mehmet Nazım ÖZER- TMMOB - Şehir Plancıları Odası- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Y. Şehir Plancısı)

Kemal ÖZGÜR- TMMOB - Peyzaj Mimarları Odası - Peyzaj Mimarı

Yedek Jüri Üyeleri:

•-          Haluk KARA -TMMOB-Mimarlar Odası (Mimar)

•-          Muhsin MADEN- Mimarlar Odası Zonguldak Temsilciliği-TTK (Mimar)

•-          B. Aytuğ AYDOĞDU - TMMOB - Şehir Plancıları Odası (Şehir Plancısı)

•-          Necati UYAR - TMMOB - Şehir Plancıları Odası (Şehir Plancısı)

Raportörler:

Gülsüm YILMAZ - Zonguldak Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Şehir Plancısı

Özge YÜKSEL - Zonguldak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Y. Şehir Plancısı

Raportör Yardımcıları:

Bekir ÖZTÜRK - Zonguldak Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Harita Teknikeri

Şengül EFE - Zonguldak Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Harcama Yetkilisi

Ödüller:

            Birincilik Ödülü                                                          : 60.000 (Altmışbin)TL

            İkincilik Ödülü                                                           : 35.000 (Otuzbeşbin) TL

            Üçüncülük Ödülü                                                        : 20.000 (Yirmibin) TL

            Beş adet mansiyon, (her birine)                                  : 10.000(Onbin) TL

          Satın alınacak proje için jüri emrine (gerekli görülür ise):   8.000 (Sekizbin) TL ayrılmıştır.

Şartname ve Eklerinin Temini:

Yarışmacılar, şartname ve eklerini, Zonguldak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, "Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Proje Yarışması Raportörlüğü"nden, Zonguldak Belediyesi‘nin Vakıflar Bankası, Zonguldak Şubesi‘ndeki 00158007290490866 no.lu hesabına (IBAN No: TR31 0001 5001 5800 7290 4908 66) (Bilgi Notu: Yarışmacılar adı geçen hesaba "Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım, Mimarlık ve Peyzaj Düzenleme Proje Yarışması Şartname Bedeli" ibaresi yazdırılmış olarak) 150 TL (Yüzelli Türk Lirası)  şartname bedelini yatırdıklarına dair makbuzu getirmeleri koşuluyla alabilirler.

Yer Görme Tarihi:

Yarışmacılar yer görme işlemini 01.06.2010 tarihine kadar yapacak ve ilgili belgeyi mesai saatleri içinde Zonguldak Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, "Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Proje Yarışması Raportörlüğü"nden alacaklardır.

Projenin Teslim Günü, Yeri ve Şartları

Projelerin en geç 15.06.2010 günü saat 17.30‘a kadar "Zonguldak Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım, Mimarlık ve Peyzaj Düzenleme Proje Yarışması Raportörlüğü - ZONGULDAK" adresine elden teslim edilmesi, kargo ile gönderilecek projelerin ise, proje teslim tarihi olan 15.06.2010 günü saat 17.30‘a kadar kargoya verilmiş olması ve en geç 17.06.2010 tarihinde saat 17.30‘a kadar raportörlüğe ulaşmış olması şarttır. Belirtilen zamanda raportörlüğe ulaşmamış olan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ambalajların üzerine beş rakamlı "rumuz" ve "Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım, Mimarlık ve Peyzaj Düzenleme Proje Yarışması" başlığı yazılacak, bunun dışında bir yazı ve işaret konulmayacaktır.

Soru ve Cevaplar

Yarışmacılar, yarışma ile ilgili teknik soruları 26.04.2010 günü saat 17.30‘a kadar ele geçecek şekilde posta, faks veya e-mail ile yarışma raportörlüğüne iletebilirler.

Sorular, posta ile; "Zonguldak Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım, Mimarlık ve Peyzaj Düzenleme Proje Yarışması Raportörlüğü-ZONGULDAK" adresine, faks ile; (0-372-2596831) "Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım, Mimarlık ve Peyzaj Düzenleme Proje Raportörlüğü‘ne" başlığı yazarak, e-mail ile; "zonguldak.belediyesi@gmail.com" adresine  "sorular" başlığı yazılarak gönderilmelidir. 

Soruların cevapları, 03.05.2010 tarihine kadar şartname almış olan bütün yarışmacılara postalanacak ve "www.zonguldak.bel.tr" adresinde yayınlanacaktır.

Sorulara verilen cevaplar yarışma dokümanı niteliğindedir.

Soruların cevapları gönderildikten sonra yarışma şartnamesinde herhangi bir değişikliğin yapılması söz konusu değildir.

Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler:

Adı                                               :  Zonguldak Belediyesi 

Adresi                                        : Zonguldak Belediyesi, Belediye Bulvarı,  İmar ve   Şehircilik Müdürlüğü, Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım, Mimarlık ve Peyzaj Düzenleme Proje Yarışması Raportörlüğü       Merkez / ZONGULDAK

İrtibat Telefon Numarası          : 0372 259 67 92

Faks Numarası                        : 0372 259 68 31

Web Adresi                             : www.zonguldak.bel.tr

Elektronik Posta Adresi            : zonguldak.belediyesi@gmail.com

Şartname için tıklayınız.

Okunma Sayısı: 5582
Dosyalar