TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

KAMU İHALE KURUMU HÜKÜMLERİ GEREĞİ İŞ BİTİRME BELGESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

MERKEZ
25.11.2008

İhalelere istekli olarak katılacak meslektaşlarımızın, Mesleki ve Teknik Yeterlilik için istenilen şartlardan " İŞ DENEYİM BELGESİ " konusunda aydınlanması ile ilgili olarak aşağıda yazılı açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Değerli Üyemiz, 

İhalelere istekli olarak katılacak  meslektaşlarımızın, Mesleki ve  Teknik  Yeterlilik için  istenilen  şartlardan  " İŞ DENEYİM BELGESİ "  konusunda  aydınlanması  ile  ilgili  olarak  aşağıda  yazılı açıklamaların  yapılmasına  ihtiyaç  duyulmuştur.

01.01.2003   tarihinden sonra  yürürlüğe  giren  4734  sayılı  Kamu  İhale  Yasası  hükümlerine  göre  ihalesi yapılan  ve  meslektaşlarımızın da  istekli  olarak  katılabilecekleri ,  Yapım, Hizmet  ve  Mal alım  ihalelerinde; ihalelere  katılabilmek için  gerekli  belgelerden  biri de         İŞ DENEYİM  belgesidir.

İŞ DENEYİM  BELGESİ  olarak  kastedilen  belgeler ,

-Yüklenici  İŞ BİTİRME

-Yüklenici  İŞ DURUM

-Alt Yüklenici  İŞ BİTİRME

-İş Yönetme

-İş Denetleme   belgeleri olup ;

Bu belgelerden  hiçbirine  sahip  olmayan Meslektaşlarımızdan   sadece YAPIM  ihalelerine  istekli olmayı  düşünen meslektaşlarımız; Söz konusu  ilan ve şartnamesinde  belirtilmesi  koşuluyla   ihalelere  İş Deneyim Belgesi  yerine  Diplomaları ile  katılabilirler. Bu durumda isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olmaları şartı aranır.  Diğer bir  deyişle  LTD;  veya   A.Ş.  olarak  ihaleye  katılan istekliler  diplomalarını  iş Deneyim Belgesi olarak kullanamazlar.

Diplomalar (2008)   yılı için  ; Mezuniyetinden sonra geçen her yıl için 122.387,00  YTL   olarak hesaplanmak üzere   dikkate alınmakta ve bu tutar     her  yılın ocak ayında güncellenmektedir.

Meslektaşlarımızdan  son günlerde,   en fazla  gelen taleplerin  İŞ DENEYİM  belgesi  hususunda  olduğu düşünülürse  önemli  olan bu  konuda  daha  geniş açıklamaları  aşağıda  sunulmak üzere  bazı  hatırlatmalar  yapmakta  yarar bulunmaktadır.

YÜKLENİCİ  İŞ DURUM BELGESİ : Sözleşme bedelinin % 70  i  tamamlanmış  ve   devam eden  işler için  düzenlenir.  Ancak bu belge  İş bitim tarihinden  sonra  kullanılamaz.

ALT YÜKLENİCİ İŞ BİTİRME ;  Bu belge sadece  YAPIM  işi alt yüklenicilerine  verilmektedir.  Ancak bu belgeye  sahip olunması için,

•a-      Söz konusu yapım işinin İlan ve Şartnamesinde İşin Alt  Yüklenicilere  yaptırılabileceği  yazılmış olmalıdır.

•b-     Alt  Yüklenici olarak  firmanızın ihale makamına   bildirilmiş  ve  İhale makamı tarafından uygun görülmüş olması gereklidir.

•c-      Alt Yüklenici olarak  Yüklenici ile  aranızda  yapılan Sözleşmenin noter onaylı olması gereklidir.

•d-     Belgenin   düzenlenmesi için  taahhüt konusu işin tamamlanması ve Geçici Kabulünün  yapılması gerekmektedir.

HİZMET  İŞİ  ALT  YÜKLENİCİLERİ : için  Belge  düzenlenmez ; Ancak  yukarıda  yazılı koşulların   yerine   getirilmesi  durumunda  işi yapan alt yükleniciler  (sözleşme - Noter olmayabilir- Hakediş, Fatura, SSK  beyanları vb.)   belgeleri İhale  dosyası içinde  sunarak  İş deneyi yerine kullanabilmektedirler.

İŞ  DENETLEME ve İŞ YÖNETME  : Bu belgeler  sadece YAPIM  işleri  ile  YAPIMLA İLGİLİ  HİZMET  işlerinde ;

•a-        İdare Bünyesinde  görev  yapan ve

•b-       Yüklenici bünyesinde,

Aşağıda  unvanları ve  sorumlulukları  açıklanan görevliler  için düzenlenmektedir.

Buraya kadar  anlatılmaya  çalışılanlar  Kamu ya  yapılan işler  ve  Kamu tarafından  düzenlenecek olan İŞ DENEYİM   BELGELERİNİ  kapsamaktadır.

Özel Sektöre  yapılan  Yapım işine  ait  Taahhütler  için  İş  Deneyim  Belgesi  düzenlenmesi    ve   yine  Özel  Sektöre  yapılan   Hizmet  İşleri için   belge  düzenlenmeksizin  İş  Deyiminin   Kanıtlanması na ilişkin  açıklamalar ve örneklemeler   aşağı da  daha  geniş olarak  açıklanmıştır.

Yapılan  her  iş;    Sözleşme, hak ediş, SSK  beyanları  ve benzer  belgelerle  İŞ  DENEYİM  Belgesine  dönüştürülebilir  veya   Belge  yerine  kullanılabilir.

Bir başka  deyişle  özellikle  mesleğe  yeni başlayan ve  özel  sektörde   görev   yapmayı  düşünen meslektaşlarımız için  bile  yasal bir  takım gerekler  yerine   getirilerek  Yapım,  Hizmet , Proje, Mal  alım ihalelerine  istekli olarak  katılabilirler.

Gerek  Kamuda  ve  gerekse  özel  sektörde   çalışan meslektaşlarımıza  yardımcı olacağı  düşüncesiyle  hazırlanan  bu kısa  bilgi notu  ekinde 

1- iş Deneyim  Belgelerine  ait geniş  açıklamalar   ile

2-  Tüm  İhalelerde  istenilen  

     a-  Zorunlu  belgeler

     b-  İdare  Takdirine  bırakılmış   belgeleri  gösterir  tablolar    aşağıda  sunulmuştur.

Sonuç  olarak  Meslektaşlarımızın ;  Peyzaj Mimarlığı  mesleğini  savunmak  ve  ilkelerini yaşatmak  için her platform da mücadele  verirken  öncelikle   ve kesinlikle   bilinçli   ve  bilgili  olmalarının  gerekliliğine  inanmaktayız.   Odamız  tüm  üyelerinin,  her konuda  olduğu gibi   Kamu İhale  Mevzuatı   konusunda da  ihtiyaç duyacağı  sorunlarından biri ve birkaçı hakkında  yapılan  bu açıklamaların yararlı  olacağı  düşüncesiyle;

Saygılarımızla.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
     Yönetim Kurulu

 

EKLER
1-İŞ  DENEYİM  BELGELERİ
2-YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER
3-HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER
4-MAL ALIM İHALELERİNDE İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER

Okunma Sayısı: 33014
Dosyalar